I teatr pt: "Ile żab waży księżyc?"

opublikowane: 17 wrz 2019, 05:09 przez witoszyce szkola

17 września uczniowie klas I- IV obejrzeli przedstawienie pt. "Ile żab waży księżyc?” w wykonaniu Teatru Ateneum w Katowicach w Internetowym Teatrze TVP dla szkół.
 
Jest to baśniowa  opowieść o niecodziennym spotkaniu Króla samochwały z samotnym, przybyłym nie wiadomo skąd Chłopcem, zadającym dorosłemu władcy masę bardzo ważnych z jego punktu widzenia, zupełnie abstrakcyjnych pytań. Zirytowany dziecięcą bezpośredniością Król próbuje  ignorować intruza, a w końcu pozbyć się go.

Zderzenie ich odmiennych światów staje się okazją do tego, by nabrać dystansu do siebie samego, a może nawet nieco się odmienić. Król na nowo odkrywa dawno ukrytą własną wrażliwość i potrzebę przyjaźni, otwiera się na małego człowieka i jego fantazję i ciekawość świata. Dowcip językowy zawarty w zgrabnie napisanych dialogach oraz zabawne sytuacje sprawiają, że poważne przesłanie dociera do widza niepostrzeżenie, ale skutecznie.

Naszym uczniom bardzo spodobało się przedstawienie.


                                                                                                                                                    Lilla Łuszczak

List Kuratora do Rodziców

opublikowane: 17 wrz 2019, 00:07 przez witoszyce szkola

                                                                                               Wrocław 2019-09-16

Drodzy Rodzice!

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień
9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy  od 7% (28 szkół,
w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60
z 363 szkół).W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących
w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się.Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły.Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową
w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki
w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora
o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

1.     Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

2.     Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko
w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.


2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego - czyli swoje dzieci - muszą być respektowane.

Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji
i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność
i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

„Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

1)    ustala długość przerw międzylekcyjnych;

2)    organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

Szanowni Rodzice!

Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie
i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości
i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

Z poważaniem pozostaję

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

 

 

 

Uoczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

opublikowane: 2 wrz 2019, 13:27 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 2 wrz 2019, 13:31 ]

września 2019 roku w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach nastąpiła Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020. Uroczystość składała się z dwóch części.  Pierwsza miała miejsce pod pomnikiem w Chróścinie, gdzie delegacje z każdej klasy złożyły znicze pod pomnikiem i uczciliśmy minutą ciszy pamięć poległych w wojnie bohaterów. Następnie udaliśmy się do kościoła na Mszę Świętą. Oficjalną część, która odbyła się w Centrum Kulturalno- Sportowym w Witoszycach rozpoczęto od wprowadzenia  sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Po hymnie Pan Dyrektor przywitał zaproszonych gości, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz rodziców a następnie odczytał życzenia  Burmistrz Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Na zakończenie części oficjalnej został odśpiewany hymn szkoły, po odśpiewaniu którego sztandar został wyprowadzony. W dalszej części w nawiązaniu do akcji Narodowego Czytania, która będzie miała miejsce 7 września  przedstawiciele  naszej szkoły odczytali fragmenty z Noweli "Orka" Władysława Reymonta. Później uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami. W ten sposób rozpoczęto kolejny rok nauki w naszej szkole.


            Lilia Burdziłowska


Nowy rozkład jazdy autobusów

opublikowane: 30 sie 2019, 14:34 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 2 wrz 2019, 12:55 ]
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

opublikowane: 28 sie 2019, 09:55 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 28 sie 2019, 10:00 ]

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
odbędzie się 2 września 2019 r.


 Program uroczystości:

godz. 7:30  zbiórka pod Kościołem w Chróścinie

godz. 7:45 Uroczystości pod pomnikiem przy kościele w Chróścinie

godz. 8:00 Msza Święta w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Chróścinie

ok. godz. 9:00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Centrum Kulturalno - Sportowym w Witoszycach

Serdecznie wszystkich zapraszamy!!!!


po uroczystościach odjazd autobusu spod szkoły 10:30 

Akcja Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia

opublikowane: 25 lip 2019, 10:46 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 25 lip 2019, 11:07 ]

Dziewiętnastego lipca 2019 r. w godzinach rannych 22 osobowa grupa wolontariuszy wróciła do Witoszyc w  gminie Góra. Grupa po raz kolejny uczestniczyła w ramach akcji Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia. Akcja w tym roku była zorganizowana po raz dziesiąty. Ósmego lipca 2019 r. na placu przed Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu odbyło się uroczyste pożegnanie uczestników akcji. Wśród żegnających był Minister w Kancelarii Prezydenta RP Pan Andrzej Dera, który wyruszył na Ukrainę jako jeden z wolontariuszy, oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski. Grupa Witoszycka pracowała na cmentarzach w Sorocku, Laskowcach, Howiłowie Wielkim, Iwanówce i Zaścianoczu. Podczas pobytu na Ukrainie wolontariusze spotkali się z sympatią mieszkańców, którzy z zainteresowaniem obserwowali poczynania osób pracujących na cmentarzach. Wolontariusze zostali ciepło przyjęci przez mieszkańców wsi w których porządkowali cmentarze. W Laskowcach (na cmentarzu)  pomagała Pani Starosta Olga Romaniwna wraz z  mieszkanką wsi Laskowce. W czasie ciężkich prac  wiele  mogił  od wielu lat pozostających w cieniu drzew i krzewów zostało na nowo przywróconych do stanu z przed wielu lat. Porządkowanie cmentarzy mimo bardzo ciężkiej pracy , sprawiało nam wiele satysfakcji z dobrze wykonanego zadania, powiedział jeden z wolontariuszy. Lekcja w której mogliśmy uczestniczyć na długo pozostanie w naszej pamięci. Wśród wolontariuszy grupy Witoszyckiej z gminy Góra w akcji uczestniczyło pięciu uczniów, dwóch studentów oraz dyrektor szkoły, dwóch nauczycieli i osoby dorosłe w tym absolwenci szkoły w Witoszycach i dwóch wojskowych w stanie spoczynku z Wałcza. Opiekun grupy Leszek Stecki bardzo serdecznie dziękuje wolontariuszom za pracę jaką wykonaliśmy na cmentarzach. Dziękuję za to, że okres wakacji, okres urlopów przeznaczyliście na wyjazd na Ukrainę w ramach X edycji Akcji Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia.

Mimo ciężkiej pracy na cmentarzach, każdy uczestnik miał świadomość, że czyniąc to ocala mogiły naszych przodków przed zapomnieniem. Należy nadmienić, że nasi wolontariusze porządkując cmentarze, porządkowali je po kolei nie zwracając uwagi , że to ukraiński grób i to się mieszkańcom podobało.  Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali naszą akcję. Dziękujemy Pani Irenie Krzyszkiewicz Burmistrz Góry, Panu Rafałowi Korytowskiemu Prezesowi Zakładu Energetyki Cielnej w Górze, Panu Piotrowi Antkowiak Dyrektorowi OSI POLAND FOODWORKS Sp. z.o.o w Chróścinie, Panu Bolesławowi Gołębiowskiemu z Radosławia, Pani Janinie Mazur z Leszna, Stowarzyszeniu Głogowska Edukacja Kresowa z Głogowa na czele z Panem Jerzym Akielaszkiem. Osobne podziękowania dla wspaniałych wolontariuszy: Agnieszki Wesołowskiej, Grzegorza Michalca, Andrzeja Witkowskiego, Janiny Mazur, Marii Radolak, Aliny Przeworskiej, Marty Wesołowskiej, Michała Dyba, Tadeusza Jodko, Henryka Dziubczynskiego, Zbigniewa Kaliskiego, Moniki Zientek, Artura Prentki, Agnieszki Prentki, Karoliny Lak, Klaudii Huzar, Antoniny Mikołajczyk, Eryka Andres, Kacpra Kornickiego, Ireneusza Szczudło, Zdzisława Nowackiego. Gorące podziękowania dla mieszkańców Gminy Góra za przekazane datki podczas kwesty przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2019r. Dziękujemy Ks Henrykowi Wachowiakowi dekanat Góra Wschód, ks Ryszardowi Skocz parafia Osetno, ks Stanisławowi Orłowskiemu parafia Kłoda Górowska, ks Jarosławowi Grabarkowi parafia Chróścina, ks Robertowi Bach parafia Niechłód.


https://goo.gl/photos/69kxUvquy5CDNsW58

 

Dzień Środowiska z OSI

opublikowane: 28 cze 2019, 07:33 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 28 cze 2019, 08:17 ]

5 czerwca na całym świecie obchodzony jest Dzień Środowiska. Z tej okazji OSI POLAND FOODWORSKS w dniach 12-13 czerwca zorganizowało warsztaty dla wszystkich uczniów Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, których tematyka dotyczyła segregacji odpadów.

Warsztaty składały się z dwóch części-prezentacji multimedialnej oraz gier i zabaw. Zaciekawione przedszkolaki uważnie oglądały bajkę, z której dowiedziały się jaki wpływ człowiek wywiera na środowisko, co wrzucać do poszczególnych worków oraz co to jest recykling. Swoją wiedzę sprawdziły podczas zabawy, polegającej na wybraniu rysunku odpadu i umieszczeniu go na brystolu w odpowiednim kolorze. Przygotowane plakaty będą służyły jako materiały przypominające zasady segregacji. Harmonogram zajęć grupy klas 1-4 wyglądał bardzo podobnie. Starsze dzieci miały za zadanie stworzenie pojemnika, w którym umieściły wylosowany kolor worka. Następnie spośród rozrzuconych w sali odpadów drużyny wybierały te odpowiednie dla swojego pojemnika. Wszyscy wykonali zadanie bezbłędnie!

Drugiego dnia warsztatów odbyła się prezentacja dla uczniów klas 5-8. Najstarsi reprezentanci szkoły musieli uważnie wysłuchać wykładu, ponieważ na koniec 4 drużyny wzięły udział w quizie wiedzy, którego szczegółowe pytania mogły przysporzyć sporych problemów. Oczywiście wszyscy poradzili sobie doskonale.

Oprócz teorii ważna jest także praktyka, dlatego OSI POLAND FOODWORKS postanowiło zaopatrzyć szkołę w duży pojemnik służący do segregacji opadów tj. plastiku, papieru i szkła, który stanie w głównym holu szkoły. Oprócz tego, każda sala lekcyjna otrzymała mniejsze, trójdzielne pojemniki z opisem zastosowania. Na uczestników Dnia Środowiska z OSI czekały upominki-dzieci przedszkolne otrzymały bawełniane torby do kolorowania, pozostali uczniowie piórniki wykonane z materiałów eko oraz słodkie krówki.

Ideą organizacji warsztatów było przede wszystkim uświadomienie najmłodszych pokoleń o istnieniu zagrożenia, nad którym tracimy kontrolę. Ale można to zmienić! I to właśnie stanowi nasz drugi cel-popularyzacja segregacji odpadów jako jeden z elementów walki z zanieczyszczeniem Ziemi. Pocieszające jest to, że wszystkie dzieci wykazały się ogromną wiedzą na poruszony temat, a to dobry znak dający nadzieję, że wspólnie wszystko możemy jeszcze naprawić.

 

 

Natalia Bartkowiak

Kierownik marketingu i administracji

OSI POLAND FOODWORKShttps://goo.gl/photos/69kxUvquy5CDNsW58

 

Wymiana międzyszkolna w ramach projektu „Biało Czerwone ABC. Program Partnerstwa Szkół”.

opublikowane: 27 cze 2019, 00:11 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 28 lip 2019, 15:53 ]

W dniach 09.06 -13.06.2019 r. nasza szkoła gościła uczniów z Sądowej Wiszni na Ukrainie wraz z dwiema swoimi nauczycielkami  Panią Irena Bechtą oraz Pani Maria Czarną w  ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program partnerski szkół”.

Nasi goście spali u polskich rodzin: w Witoszycach, w Radosławiu, Chróścinie oraz w Górze, dzięki czemu mogli lepiej poznać nasz kraj, kulturę i  nasze obyczaje. W projekcie wzięło udział 30 uczniów partnerskich szkół. Objazd historyczny rozpoczęliśmy od: Głogowa- Poznania -Rogowa -Biskupina i zakończyliśmy w Gnieźnie.

W pierwszym dniu młodzież wraz z opiekunami i rodzicami zostali przywitani przez Panią Burmistrz  Góry Ireną Krzyszkiewicz oraz Starostę Góry Kazimierza Boguckiego  w Urzędzie Gminy Góra.

Po zakończeniu spotkania uczestnicy udali się autokarem do Głogowa, gdzie odbyło się spotkanie z przewodnikiem oraz z Panem Jerzym Akielaszkiem, Zdzisłewem Lewandowskim, Piotrem Paliszkiewiczem, Janem Stelmaszczykiem  ze Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa” pod Kolegiatą.  Następnie  udaliśmy się do Ratusza na spotkanie z Panem Rafaelem Rokaszewiczem Prezydentem Głogowa, który opowiedział dzieciom o historii Głogowa oraz  jak Głogów wyglądał po wojnie i zachęcał do zwiedzania miasta. Podczas spotkania Pan Prezydent wręczył Pani Dyrektor Irenie Bechcie z Sądowej Wiszni oraz Dyrektorowi Panu Leszkowi Steckiemu z Witoszyc sadzonki drzewka fasolowego.Na zakończenie dzieci z Sądowej Wiszni zaśpiewały  2 piosenki pt„ Polskie kwiaty” oraz „Hej sokoły”. Ponadto młodzież miała możliwość  zwiedzić miastomin. Kolegiatę, sukiennice, podziemia kościoła Bożego Ciała, ruiny kościoła św. Mikołaja oraz  panoramę Głogowa z wieży ratuszowej i poznać historię Teatru Miejskiego im. Andreasa Gryphiusa. Następnie Pan Jan Hłubowski oprowadził dzieci do miejsca posadzenia drzew z okazji imienin Jana z Głogowa. Po obiedzie dzieci pojechały na basen w Głogowie, gdzie czekało na nas wiele atrakcji.

Następnego dnia młodzież wraz z opiekunami wyjechała na dwudniową wycieczkę  do Poznania. Z samego rana zaczęliśmy zwiedzanie od  Bramy Poznania. Mieliśmy okazję dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy zarówno o początkach państwa polskiego, jak i o historii Ostrowa Tumskiego, na którym wzniesiono poznańską Katedrę.

Podczas pobytu na rynku w Poznaniu odbyło się  spotkanie z przewodnikiem "Detektywi historii". Motywem przewodnim było „śledztwo”-zabawa, jakie przewodnik – detektyw przeprowadził wraz z grupą pomocników, aby odkryć historię miasta. Lekki, żartobliwy ton przewodnika oraz używane przez niego gadżety sprawiały, że podczas wycieczki dzieci uczyły się poprzez zabawę, a co najważniejsze – nie nudziły się! Historia Poznania, jaką poznawali pomocnicy detektywa, ożywiana była za pomocą rekwizytów związanych z danym miejscem. Dla przykładu – miejsce przy pręgierzu, dawniej gdzie kat miejski wymierzał kary, pokazywano narzędzia jego pracy, a mali detektywi- uczniowie zgadywali do czego dane przedmioty służyły. Towarzyszyły temu ogromne emocje i ekscytująca rywalizacja. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą, za co otrzymali dyplomy.

Po południu, młodzież polska wraz z nowymi przyjaciółmi z Ukrainy udała się na zakwaterowanie w hotelu a wieczorem udaliśmy się do Galerii Browar, do restauracji McDonald.

Podczas pobytu następnego dnia pojechaliśmy do Zaurolandii (Parku Dinozaurów) w Rogowie k/Gniezna. Dzieci zobaczyły postacie wielu gatunków gadów prehistorycznych i dinozaurów (wykonanych z tworzywa sztucznego), które do tej pory widziały tylko w książkach lub telewizji oraz usłyszały dużo ciekawych informacji o życiu tych zwierząt. Zachwycały się wielkością zwierząt, mogły ich dotknąć i zrobić z nimi pamiątkowe zdjęcia. W parku dzieci czuły się bardzo swobodnie, chętnie spacerowały i chciały zobaczyć jak najwięcej. Pobyt w Parku Dinozaurów dostarczył im wielu nowych wrażeń i radości, był dla nich wspaniałą lekcją przyrody przeżytą w ciekawym i atrakcyjnym miejscu w pobliżu jeziora.

Następnie zwiedzaliśmy najstarszy Rezerwat Archeologiczny w Polsce– Biskupin. Mogliśmy tam poznać całą historię  osady biskupińskiej, jak rozwijało tam się życie, jak ludzie borykali się z problemami życia codziennego. Po kilku wyczerpujących godzinach wyruszyliśmy do Gniezna. W drodze powrotnej było bardzo wesoło-śpiewaliśmy w autokarze. W pierwszej kolejności zostaliśmy oprowadzeni wokół katedry św. Wojciecha. Następnie zobaczyliśmy drzwi gnieźnieńskie, na których została ukazana hagiografia św. Wojciecha, nasz kolega Szymon zakołatał kołatką owych drzwi. W dalszej kolejności weszliśmy do środka katedry. Wewnątrz zobaczyliśmy wiele zabytków w tym płaskorzeźbę Wita Stwosza i miejsce, w którym modlił się Otton III. Kolejnym etapem zwiedzania było Muzeum Początków Państwa Polskiego.

         Zmęczeni, ale pełni nowych doświadczeń wróciliśmy do Witoszyc, gdzie czekała na nas kolacja z zaproszonymi gośćmi z Głogowa  oraz zasadzenie drzewa fasolowego.Na zakończenie wszystkie dzieci dostały upominki od Dyrektora Szkoły Leszka Steckiego.

Dla wszystkich jej uczestników z pewnością była to niezapomniana lekcja historii, które zacieśniła więzy pomiędzy nami i ukraińskimi przyjaciółmi.Serdeczne podziękowanie dla opiekunów: Lucyny Sozańskiej i Mateusza Zmudy.

                                                                                                                       Lucyna Sozańska

 


https://goo.gl/photos/69kxUvquy5CDNsW58

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

opublikowane: 19 cze 2019, 15:26 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 19 cze 2019, 15:27 ]

19 czerwca w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019 połączone z pożegnaniem tegorocznych absolwentów.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Leszek Stecki, który przywitał zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za całoroczną pracę, uczniom gratulował sukcesów i bardzo dobrych wyników w nauce.

W dalszej części głos zabrał Pan Piotr Głowacki, który na ręce Dyrektora przekazał podziękowania od Pani Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz.

Następnie Dyrektor w asyście wychowawców wręczył Listy Gratulacyjne, Nagrody oraz Świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas I-VIII a także podziękowania zaproszonym gościom, nauczycielom i kadrze niepedagogicznej. W kolejnej części wychowawcy wręczyli nagrody za 100% frekwencję oraz podziękowania rodzicom. Na koniec świadectwa, nagrody za osiągnięcia sportowe oraz za reprezentowanie szkoły w sztandarze otrzymali uczniowie klasy VIII.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie klasy VIII przedstawili program artystyczny, poprzez który starali się wyrazić wdzięczność nauczycielom i rodzicom za trud wychowania i nauczania. Na zakończenie uczniowie klasy VII pożegnali uczniów klasy VIII piosenką oraz wręczając im upominki. Po części artystycznej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, aby otrzymać upragnione świadectwa.


Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019:


Klasa I

 

Julia Bidzińska

Kacper Bidziński

Jakub Borkowski

Jan Zdebski

Oliwier Stark

Emilia Wiśniewska

Gabriela Prokopczyk

Aleksander Mrowiec

Laura Łuczak

Klasa II


 Natalia Gil

Martyna Grabowska

Zuzanna Góral

Hanna Kaźmierczak

Maciej Kusztra

Przemysław Bobela

Klasa III


Oliwia Bidzińska


Maja Zdebska

Klasa IV

 

Natalia Duchniak

Oliwia Głowacka

Bartosz Marciniszyn

Zuzanna Urbaniak


Lena Halaberda

Anna Pawłowska

Klasa V


Filip Siekanowicz

Katarzyna Urbaniak

Alicja Kaźmierczak

Agata Antolak

Mikołaj Zarzycki

Tomasz Kaźmierczak

Klasa VI


Zuzanna Ślosarczyk

Julia Maksymczuk

Amelia Leszkiw

Klasa VIII

 

Maria Bobela
Uczniowie, którzy osiągnęli 100% frekwencję:

Kacper Bidziński

Martyna Grabowska

Oliwia Głowacka

Piotr Woźny

Dawid Kusztelak

Miłosz Łomnicki

Alicja Kaźmierczak

Nikola Pełczyk

Wiktor Galicki

Natalia Przygucka


Wszystkim uczniom i ich rodzicom życzymy spokojnych i udanych wakacji!!!

Do zobaczenia we wrześniu!!!


                                                                                                                        Lilia Burdziłowska


https://goo.gl/photos/69kxUvquy5CDNsW58

Apel podsumowujący

opublikowane: 19 cze 2019, 03:35 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 19 cze 2019, 14:39 ]

19 czerwca obył się apel podsumowujący podczas którego zostały wręczone dyplomy "Ucznia miesiąca maja".

W miesiącu maju najlepszymi uczniami byli:
W grupie Kubusie - Zuzia Trocha
W grupie Smerfy - Jan Kaźmierczak
Kl I - Dominika Mazur
Kl II - Hanna Kaźmierczak
Kl III - Oliwia Bidzińska
Kl IV - Mateusz Łabiński
Kl V - Katarzyna Urbaniak
Kl VI - Maciej Mikołajczyk
                                         Kl VII - Martyna Wróbel
                                         Kl VIII - Maria Bobela

Podczas apelu został wręczony Puchar Dyrektora Szkoły w minisiatkówce "dwójek mieszanych".  Najlepszą siatkarską parą w roku szkolnym 2018/2019 okazała się Klaudia Huzar i Mateusz Hrehorowicz i to do ich rąk trafił okazały puchar. Pan Dyrektor wręczył uczniom klasy IV karty rowerowe.

Pani Małgorzata Szylin wręczyła uczniom klasy II certyfikaty, które otrzymali za udział w programie "Uczymy dzieci programować".
W tym dniu dokonano również podsumowania konkursów historycznych, przyrodniczych, czytelniczych i matematycznych.
Pani Czesława Zabłocka oraz Lilia Burdziłowska wręczyły nagrody dla Wolontariuszy Roku: Nicoli Nogi, Martyny Wróbel i Aleksandry Grabowskiej.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!


Podczas tego apelu pożegnaliśmy panią Czesławę Zabłocką, która odchodzi na emeryturę. Łez wzruszenia nie dało się ukryć. Ceremonię pożegnania rozpoczął swoim przemówieniem pan dyrektor, Leszek Stecki, który podziękował Pani Czesławie Zabłockiej za wieloletnią pracę, za wysiłek i trud wychowawczy, za życzliwe serce. Następnie panią Czesławę pożegnali uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele Związków Nauczycielstwa Polskiego. Pani Czesławie Zabłockiej życzymy przede wszystkim zdrowia, radości i dni wolnych od trosk i kłopotów.


                                                                                                                                        Lilia Burdziłowska


https://goo.gl/photos/69kxUvquy5CDNsW58

1-10 of 449