Aktualności‎ > ‎

Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

opublikowane: 22 gru 2022, 00:35 przez witoszyce szkola

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

 

na „Organizacja dowozu uczniów Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach na pływalnię „Delfinek””

 

                                                   

W związku z brzmieniem  art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz.1710 z późn. zm.  ) w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy tejże  ustawy.

 Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową i Przedszkole w Witoszycach, o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.,  uregulowane w K.C.

 

  1. Zamawiający:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra

 

 w imieniu i na rzecz, którego działa -  

Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Tel.: 65 543 13 23, 531577299 email: szkolawitoszyce@interia.pl

2. Przedmiot zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na przewozach dzieci i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami z Witoszyc , do Góry na basen „Delfinek” przy ul. Szkolnej 2, 56-200 Góra wraz z odwozem po zakończonych zajęciach w ramach obowiązkowej nauki pływania  w zakresie zajęć z wychowania fizycznego, wg ustalonego harmonogramu.

2.      Przewozy będą świadczone w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 22 czerwca 2023 r., 

 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

 

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Wykonawca winien wypełnić formularz ofertowy wraz z odpowiednimi załącznikami w sposób zgodny ze schematem wskazanym przez Zamawiającego, umożliwiającym weryfikację cen.

 

3. Termin realizacji zamówienia – od 02.01.2023-22.06.2023r.

 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w okolicznościach opisanych poniżej:

 

 

4.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

4.1.1  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

4.1.2  w stosunku do których zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

5.  Podmiotowe środki dowodowe, na podstawie, których Zamawiający oceni spełnianie warunku zdolności technicznej i zawodowej oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający generuje samodzielnie.

Oświadczenie Wykonawcy, zawarte w formularzu ofertowym w zakresie dotyczącym niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 4.1.2.

6.  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych ofert, a także zweryfikować prawdziwość oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą, w sytuacji, w której wzbudzają one wątpliwości zamawiającego. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

7 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

 

8. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną. Negocjacje mogą dotyczyć treści ofert lub treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, iż negocjacje nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany  przedmiotu zamówienia oraz do wzrostu ceny zaoferowanej w ofercie.

W sytuacji, w której  zostaną złożone oferty o tej samej najniższej cenie – negocjacje zostaną przeprowadzone z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli odpowiednio te oferty.

 

 

9. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1)

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana – dotyczy oferty składanej w formie papierowej).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (Witoszyce 10, 56-200 Góra)  w terminie do dnia 28.12.2022r.  roku do godz. 11.00 lub przesłać w formie elektronicznej, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub osobistym. Zamawiający dopuszcza również przesłanie skanów podpisanych: formularza oferty wraz z odpowiednimi załącznikami   oraz  oświadczeń i dokumentów)  przed upływem wyznaczonego  terminu na adres poczty elektronicznej: szkolawitoszyce@interia.pl .

Ofertę podpisuje osoba/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

„Organizacja dowozu uczniów Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach na pływalnię „Delfinek””

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   28.12.2022r. godz. 11:20  w siedzibie Zamawiającego,
w gabinecie Dyrektora

 

UWAGA:

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawca winien BEZWZGLĘDNIE chroniąc własny interes prawny, potwierdzić
u Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, że Zamawiający ofertę otrzymał. Jeżeli Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego potwierdzenia, że otrzymał on jego ofertę nie przysługuje mu prawo podnoszenia argumentu o złożeniu oferty przed upływem terminu składania ofert, jeżeli po otwarciu ofert okazałoby się, że Zamawiający tej oferty nie otrzymał.

Oferty są jawne od chwili otwarcia z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji wykonawca winien zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz udowodnić, że wyczerpują one znamiona opisane w art. 11 pkt. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

 

 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z zastrzeżeniem prawa do negocjacji

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki:

1)      wzór formularza oferty cenowej,

2)       projekt umowy

3)        klauzula informacyjna RODO.

4)         opis przedmiotu zamówienia.

 

 

 

                                                                                         ………………………………….

 

                                                                                               / data i podpis Dyrektora/

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu ……………… roku  na stronie internetowej Zamawiającego :

http://www.zspipwitoszyce.edu.pl/aktualnosci/przetargi/zamowienia-publiczne

 oraz zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2.

 

UWAGA: Wszelkie pytania Wykonawców bez ujawniania źródeł zapytania, zmiany dotyczące ogłoszenia i załączników zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

 

 

Bez nazwy

opublikowane: 27 kwi 2021, 23:54 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 28 kwi 2021, 00:11 ]


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA na ,, Sukcesywne dostawy papieru i materiałów biurowych

opublikowane: 21 kwi 2021, 05:31 przez witoszyce szkola

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na ,, Sukcesywne dostawy papieru i materiałów biurowych do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach,,.

 

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych,  uregulowane w K.C.

 

1. Zamawiający.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Witoszyce 10, 56-200 Góra

tel: 65 543 13 23 

 

2. Przedmiot zamówienia.

 Dostawy papieru i materiałów biurowych do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach.

 

Szczegółowy wykaz asortymentu wskazano w załączniku 1A.

 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą najkorzystniejszej oferty, negocjacji treści oferty w zakresie elementów podlegających ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, że w wyniku negocjacji wartość negocjowana nie ulegnie podwyższeniu.

 

3. Termin realizacji zamówienia.

Umowa zostanie podpisana na czas określony do dnia 31 grudnia 2021.

Zasady realizacji zamówienia opisano w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-    znajdują się w. sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 3),

 

Zamawiający samodzielnie poprawi w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe oraz pisarskie, informując o tym Wykonawcę.

a)        Zamawiający za zgodą Wykonawcy poprawi w ofertach inne omyłki, polegające na niezgodności treści oferty z Ogłoszeniem, nie powodujące istotnych zmian w ofercie.

b)        W sytuacji, w której zostaną złożone oferty z tą samą najniższą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Cena w ofercie dodatkowej nie może przekraczać ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie pierwotnie złożonej.

 

 

6 . Sposób obliczenia ceny.

 

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

 

7. Kryteria oceny ofert.

 

-          cena – 100 % /minimalizacja/

 

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2. wypełniony załącznik 1A

3. wypełnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu- (załącznik nr 3),

4. aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert lub
w przypadku osoby, która nie prowadzi działalności – oświadczenie w treści formularza ofertowego, a w konsekwencji złoży oświadczenie niezbędne do zawarcia i prawidłowego rozliczenia umowy – zlecenia.

Uwaga: Wykonawca nie ma obowiązku załączyć do oferty odpisu z KRS lub informacji

z centralnej informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca w treści formularza ofertowego zawiera informację z odesłaniem do strony, z której Zamawiający może pobrać wydruk.

Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt 8 w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie. W przypadku  nie uzupełnienia dokumentów  lub w sytuacji, gdy uzupełnione dokumenty nadal będą zawierały  błędy Zamawiający odrzuci ofertę  Wykonawcy.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem ich konsekwencji oraz inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów, winny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

 

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

 

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego

w terminie do dnia 27 kwietnia  2021 roku do godz. 14 00,

bądź elektronicznie w formie skanu podpisanej oferty przed upływem terminu składania ofert na adres e-mail: szkolawitoszyce@interia.pl.

(należy potwierdzić fakt przesłania i otrzymania oferty pod numerem telefonu
65 543 13 23)

                        

TREŚĆ WSZYSTKICH OFERT NIEZALEŻNIE OD FORMY ZŁOŻENIA BĘDZIE UJAWNIONA PO UPŁYWIE TERMINU OTWARCIA OFERT.

 

 

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 

Oferta na ,, Sukcesywne dostawy papieru i materiałów biurowych do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach,,

 

Witoszyce 10,   56-200 Góra

NIE OTWIERAĆ PRZED 27.04.2021 r. godz. 14:00

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia  2021  r. godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego

 

10. Termin związania ofertą.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

 

 

 

11. Unieważnienie postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)     nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)     wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)     postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu  21 kwietnia 2021 roku  na stronie internetowej zamawiającego w zakładce bip.

 

 

12. Istotne postanowienia umowy.

 

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 .

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

Załączniki :

 

1)        wzór formularza oferty cenowej na materiały biurowe,

2)        projekt umowy,

3)        wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

______________________________________

(podpis Dyrektora Zespołu)

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA na ,, Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów

opublikowane: 21 kwi 2021, 05:26 przez witoszyce szkola

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na ,, Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach,                                                                                          

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych,  uregulowane w K.C.

 

1. Zamawiający.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Witoszyce 10, 56-200 Góra

tel: 65 543 13 23 

 

2. Przedmiot zamówienia.

Dostawy tuszy i tonerów do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach.

 

Szczegółowy wykaz asortymentu wskazano w załączniku 1A.

 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą najkorzystniejszej oferty, negocjacji treści oferty w zakresie elementów podlegających ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, że w wyniku negocjacji wartość negocjowana nie ulegnie podwyższeniu.

 

3. Termin realizacji zamówienia.

Umowa zostanie podpisana na czas określony do dnia 31 grudnia 2021.

Zasady realizacji zamówienia opisano w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-    znajdują się w. sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 3),

 

Zamawiający samodzielnie poprawi w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe oraz pisarskie, informując o tym Wykonawcę.

a)        Zamawiający za zgodą Wykonawcy poprawi w ofertach inne omyłki, polegające na niezgodności treści oferty z Ogłoszeniem, nie powodujące istotnych zmian w ofercie.

b)        W sytuacji, w której zostaną złożone oferty z tą samą najniższą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Cena w ofercie dodatkowej nie może przekraczać ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie pierwotnie złożonej.

 

 

6 . Sposób obliczenia ceny.

 

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

 

7. Kryteria oceny ofert.

 

-          cena – 100 % /minimalizacja/

 

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2. wypełniony załącznik 1A

3. wypełnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu- (załącznik nr 3),

4. aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert lub
w przypadku osoby, która nie prowadzi działalności – oświadczenie w treści formularza ofertowego, a w konsekwencji złoży oświadczenie niezbędne do zawarcia i prawidłowego rozliczenia umowy – zlecenia.

Uwaga: Wykonawca nie ma obowiązku załączyć do oferty odpisu z KRS lub informacji

z centralnej informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca w treści formularza ofertowego zawiera informację z odesłaniem do strony, z której Zamawiający może pobrać wydruk.

Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt 8 w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie. W przypadku  nie uzupełnienia dokumentów  lub w sytuacji, gdy uzupełnione dokumenty nadal będą zawierały  błędy Zamawiający odrzuci ofertę  Wykonawcy.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem ich konsekwencji oraz inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów, winny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

 

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

 

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego

w terminie do dnia 27 kwietnia  2021 roku do godz. 13 00,

bądź elektronicznie w formie skanu podpisanej oferty przed upływem terminu składania ofert na adres e-mail: szkolawitoszyce@interia.pl.

(należy potwierdzić fakt przesłania i otrzymania oferty pod numerem telefonu
65 543 13 23)

                        

TREŚĆ WSZYSTKICH OFERT NIEZALEŻNIE OD FORMY ZŁOŻENIA BĘDZIE UJAWNIONA PO UPŁYWIE TERMINU OTWARCIA OFERT.

 

 

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 

Oferta na ,, Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów  do Zespołu Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Witoszycach,,

 

Witoszyce 10,   56-200 Góra

NIE OTWIERAĆ PRZED 27.04.2021 r. godz. 13:20

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia  2021  r. godz. 13.20 w siedzibie Zamawiającego

 

10. Termin związania ofertą.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

 

 

11. Unieważnienie postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)     nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)     wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)     postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu  21 kwietnia 2021 roku  na stronie internetowej zamawiającego w zakładce bip.

 

 

12. Istotne postanowienia umowy.

 

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 .

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

Załączniki :

 

1)        wzór formularza oferty cenowej na materiały biurowe,

2)        projekt umowy,

3)        wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

______________________________________

(podpis Dyrektora Zespołu)

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA na „Sukcesywne dostawy środków czystości do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach”

opublikowane: 19 kwi 2021, 05:54 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 21 kwi 2021, 01:29 ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 

„Sukcesywne dostawy środków czystości do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach”
 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na „Sukcesywne dostawy środków czystości do Zespołu Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Witoszycach”.
                                                                                          

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych,  uregulowane w K.C.

 

1. Zamawiający.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Witoszyce 10, 56-200 Góra

tel: 65 543 13 23 

 

2. Przedmiot zamówienia.

2.1.Sukcesywne dostawy środków czystości do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach.

Szczegółowy wykaz asortymentu wskazano w załączniku 1A.

 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą najkorzystniejszej oferty, negocjacji treści oferty w zakresie elementów podlegających ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, że w wyniku negocjacji wartość negocjowana nie ulegnie podwyższeniu.

 

3. Termin realizacji zamówienia.

Umowa zostanie podpisana na czas określony do dnia 31 grudnia 2021.

Zasady realizacji zamówienia opisano w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-    znajdują się w. sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 3),

 

Zamawiający samodzielnie poprawi w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe oraz pisarskie, informując o tym Wykonawcę.

a)        Zamawiający za zgodą Wykonawcy poprawi w ofertach inne omyłki, polegające na niezgodności treści oferty zOgłoszeniem, nie powodujące istotnych zmian w ofercie.

b)        W sytuacji, w której zostaną złożone oferty z tą samą najniższą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców dozłożenia dodatkowych ofert. Cena w ofercie dodatkowej nie może przekraczać ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie pierwotnie złożonej.

 

 

6 . Sposób obliczenia ceny.

 

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

 

7. Kryteria oceny ofert.

 

-          cena – 100 % /minimalizacja/

 

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2. wypełniony załącznik 1A

3. wypełnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu- (załącznik nr 3),

4. aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert lub w przypadku osoby, która nie prowadzi działalności – oświadczenie w treści formularza ofertowego, a w konsekwencji złoży oświadczenie niezbędne do zawarcia i prawidłowego rozliczenia umowy – zlecenia.

Uwaga: Wykonawca nie ma obowiązku załączyć do oferty odpisu z KRS lub informacji

z centralnej informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca w treści formularza ofertowego zawiera informację z odesłaniem do strony, z której Zamawiający może pobrać wydruk.

Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt 8 w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie. W przypadku  nie uzupełnienia dokumentów  lub w sytuacji, gdy uzupełnione dokumenty nadal będą zawierały  błędy Zamawiający odrzuci ofertę  Wykonawcy.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem ich konsekwencji oraz inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów, winny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

 

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

 

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego

w terminie do dnia 26 kwietnia  2021 roku do godz. 13 00,

bądź elektronicznie w formie skanu podpisanej oferty przed upływem terminu składania ofert na adres e-mail: szkolawitoszyce@interia.pl.

(należy potwierdzić fakt przesłania i otrzymania oferty pod numerem telefonu
65 543 13 23)

                        

TREŚĆ WSZYSTKICH OFERT NIEZALEŻNIE OD FORMY ZŁOŻENIA BĘDZIE UJAWNIONA PO UPŁYWIE TERMINU OTWARCIA OFERT.

 

 

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 

Oferta na „Sukcesywne dostawy środków czystości do Zespołu Szkoła Podstawowa
 i Przedszkole w Witoszycach”

 

Witoszyce 10,   56-200 Góra

NIE OTWIERAĆ PRZED 26.04.2021 r. godz. 13:20

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia  2021  r. godz. 13.20 w siedzibie Zamawiającego

 

10. Termin związania ofertą.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

 

 

11. Unieważnienie postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)     nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)     wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)     postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu  19 kwietnia 2021 roku  na stronie internetowej zamawiającego w zakładce bip.

 

 

12. Istotne postanowienia umowy.

 

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 .

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

Załączniki :

 

1)        wzór formularza oferty cenowej na materiały biurowe,

2)        projekt umowy,

3)        wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

______________________________________

(podpis Dyrektora Zespołu)

 

 

 

Informacja do bilansu

opublikowane: 31 mar 2021, 02:17 przez witoszyce szkola


Raport dostepności

opublikowane: 24 mar 2021, 04:19 przez witoszyce szkola


Informacja o wyniku postępowania

opublikowane: 19 lut 2021, 02:56 przez witoszyce szkola

Informacja o wyniku  postępowania 

„Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wobec osób zatrudniających w Zespole Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Witoszycach”

Informujemy, że w postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 4, złożoną przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, ul Chłodna 52,  00-872 Warszawa

Oferta uzyskała najwyższą ocenę równą 91,5 pkt.

Zapraszamy do podpisania umowy.

ZESTAWIENIE I OCENA OFERT

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Ocena oferty

1

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Grzybowska 81

00-844 Warszawa

 

72,2  pkt.

2

Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

ul. Inflancka 4

00-189 Warszawa

 

52,14 pkt.

3

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

al. Jana Pawła II 24

04-133 Warszawa

57,9 pkt.

4

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,

ul Chłodna 52, 

00-872 Warszawa

 

91,5 pkt.

5

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa 

 

56,9 pkt.

 Odrzucone zostały dwie oferty:

1.      BNP Paribas Towarzystwo  Funduszy Inwestycyjnych SA., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

2.      AXA TFI SA, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

ze względu na złożenie ofert po wyznaczonym terminie.

 

 Z poważaniem:

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                              Zespołu Szkoła Podstawowa

                                                                                              i  Przedszkole w Witoszycach

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY

opublikowane: 3 lut 2021, 02:49 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 3 lut 2021, 05:51 ]

Witoszyce, dnia 02.02.2021 r.

ZSPiPW 26.2.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wobec osób zatrudnionych w Zespole Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Witoszycach”

 

I.                   Nazwa i adres zamawiającego:

   Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach,

Witoszyce 10, 56-200 Góra.

Tel. 65 543 13 23

 

II.                Tryb udzielenia zamówienia:

CPV: 66131100-8 –usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

1.      Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zam.),

 

III.             Przedmiot zapytania ofertowego.

1.      Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe wobec osób zatrudnionych w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 poz. 2215 z późn. zm.).

2.      Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

 

IV.             Opis przedmiotu zamówienia:

1.      W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do :

1)      wykonywania  zadań wynikających z ustawy o PPK;

2)      opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w uzgodnieniu
z Zamawiającym

3)      prowadzenia w siedzibie Zamawiającego spotkań informacyjnych oraz dostarczenia bezpłatnych  materiałów informacyjnych w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminach ustalonych z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;

Dopuszcza się formę on-line.

4)      bezpłatnego przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy 
o prowadzenie PPK. Dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia on-line;

5)      bezpłatnego przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla osób działu finansowo-księgowego i kadrowego w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym. Dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia on-line;

6)      przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej

7)      wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,

8)      opracowanie procedur wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania
w uzgodnieniu z Zamawiającym

9)      Wyznaczenie dedykowanego opiekuna.

 

2.      Informacje o Zamawiającym

Zamawiający, według stanu na dzień 4.01.2021 r. zgodnie z definicją zawarta w ustawie o PPK zatrudnia 27 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

Przedział wiekowy

Ilość pracowników

> 40 lat

11

40-49 lat

8

50-54 lat

4

55-59 lat

1

60+

3

 

V.                Warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1)      spełniają warunki określone w ustawie o PPK;

2)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Instytucja Finansowa wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Podstawą spełnienia warunku będzie dołączony do Formularza ofertowego oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu poświadczającego wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju

3)      dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;

4)      znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonywanie oferowanych usług;

5)      nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich  upadłość/ likwidacja.

 

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania oraz dołączonych załączników.

2.      W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Oferentów dokumentów jest niepełna  lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach , zwrócić się do Oferenta o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

3.      Zamawiający Zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

4.      Oferent, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

5.      Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu do składania ofert oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi znaleźć się zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym  przez Wykonawcę wzorze mowy.

6.      W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał najwyższą liczbę punktów.

7.      Umowa o prowadzenie PPK zostanie podpisana na okres 4 lat, z możliwością

miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

8.      Informacje o wykluczeniu:

1.                  Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

2.                  W celu wskazania braku podstawa do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 3

3.                  Wykonawcy, którzy nie złożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

 

9.      Odrzucenie oferty:

1.      W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy , który:

a)      Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zaproszenia

b)      Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu

c)      Złożył ofertę po terminie składania ofert.

 

10.  Opis sposobu obliczenia ceny:

1.      W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania , Oferent poda cenę brutto oferty w polskich złotych, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

2.      Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

3.      Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walucie obcej.

4.      Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

 

11.  Opis przygotowania oferty.

1.      Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zapytania.

2.      Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania.

3.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

4.      Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę, bądź osoby reprezentujące Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, albo osobę bądź osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona notarialnie.

5.      Ilekroć w zapytaniu a także w załącznikach do zapytania występuje wymóg podpisywania dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/podpisami osoby/osób w skazanych w ust.4 niniejszego rozdziału.

6.      W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę poprzez dodanie adnotacji „za zgodność z oryginałem” i podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela.

7.      Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

8.      Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.      Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

 

12.  Termin związania z ofertą.

Składający ofertę jest z nią związany przez okres 90 dni od daty upływu składania ofert.

 

13.  Kryteria oceny ofert.

1.      Kryterium oceny ofert:

1)      ocena za zarządzanie PPK (C) - 60%

2)      ocena za osiągnięty wynik finansowy (W) – 30%

3)      ocena ekspercka (D) – 10%

2.      Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:

Ø  cena za zarządzanie PPK (rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art.49 ust.1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku)

 

C=  Cmin   x 60 pkt

         Co

gdzie:

C – wartość punktowa kryterium,

Cmin – najniższa cena ze złożonych ofert,

Co – cena ocenianej oferty

 

Ø  cena za osiągnięty wynik (rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49ust. 3 ustawy o PPK- procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku)

 

W=  Wmin   x 30 pkt

         Wo

gdzie:

W – wartość punktowa kryterium,

Wmin – najniższa opłata za wyniki ze złożonych ofert,

Co – opłata za wynik ocenianej oferty

 

Ø  Ocena ekspercka (D)

Lp.

Kryterium

Ilość punktów

1.

Liczba podpisanych umów o prowadzenie  PPK na dzień 31.12.2020 r.

0 lub 1

2.

Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Góra na dzień 31.12.2020 r.

0 lub 1

3.

Wynik finansowy  Instytucji Finansowej na dzień 31.12.2020 r.

0 lub 1

4.

Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 31.12.2020 r.

0 lub 1

5.

Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie

0 lub 1

6.

Dodatkowe benefity dla pracowników.

Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczególnym opisem.

0 lub 5

 

·         liczba porządkowa od 1 do 5 – 1 punkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości,

·         liczba porządkowa poz. 6 – za każdy benefit 1 pkt – maksymalnie 5 pkt.

Ostateczna ocena punktowa (K) = C + W + D

 

14.  Termin, miejsce i sposób składania ofert.

1.      Każda Instytucja finansowa może złożyć tylko jedną ofertę,

2.      Oferty należy złożyć w formie papierowej (zamknięta koperta)

 z dopiskiem „Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wobec osób zatrudnionych  w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach” na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego do dnia 16.02.2021 r. do godz. 1300  w sekretariacie Zespołu lub pocztą na  adres zamawiającego tj.
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach,
Witoszyce 10, 56-200 Góra.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2021r.  o godz. 12 30 w gabinecie Dyrektora

 

15.  Osoba upoważniona do kontaktu.

Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego – Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach, Tel. 65 543 13 23

 

 

16.  Informacje o dokumentach jakie Wykonawca musi załączyć do oferty.

Oferta winna zawierać:

1.      Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3.      Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4.      Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

5.      Aktualny odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6-miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z właściwego rejestru.

6.      Projekt umowy o zarządzanie PPK.

7.      Projekt umowy o prowadzenie PPK.

 

17.  Zawarcie umowy.

1.      Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie nie później niż do
26 marca 2021 r.

2.      Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi w terminie nie później niż do
10 kwietnia 2021 r.

 

18.  Postanowienia końcowe.

1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

2.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)      poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonywanych poprawek;

2)      poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,

3)      negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty;

4)      negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK;

5)      negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK;

6)      jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w zapytaniu ofertowym lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwość, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie, w przypadku nie uzupełnienia dokumentów, nie poprawienie lub  nie złożenie wyjaśnień, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa  i Przedszkole w Witoszycach ,  Adres Witoszyce 10,56-200 Góra.

2.      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych -  e-mail: kas5@poczta.onet.pl.

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją postępowania dotyczącego wyboru instytucji finansowej zarządzającej
i prowadzącej PPK, w celu:

Ø  zawarcia i realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną (art.6 ust.1 lit.b RODO),

Ø  spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ) art.6 ust.1 lit. C RODO).

4.      Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.      Państwa dane osobowe pozyskane w związku  z prowadzonym postępowaniem przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a później przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania.

7.      Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8.      Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia.

9.      Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY

opublikowane: 5 sty 2021, 01:21 przez witoszyce szkola

ZSPiPW 26.1.2021

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu na : 

„Ubezpieczenie mienia  Zespołu Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Witoszycach”

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie.

W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

1. Zamawiający.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Witoszyce 10, 56-200 Góra

tel: 65 543 13 23

Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia są:

 Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 

2. Przedmiot zamówienia.

 2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia.

W postępowaniu nie przewidziano możliwość złożenia ofert częściowych.

 

Zakres ubezpieczenia:

1. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

 

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do przedmiotowego ogłoszenia. Załączniki do przedmiotowego ogłoszenia opublikowano na www.zspipwitoszyce.edu.pl (bip).

 

2.2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

a)Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie trwania umowy do 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,

b) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot zamówienia, zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym.

 2.3.Nie  dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia.

Ubezpieczenie ma obejmować okres od 10.01.2021 roku do 09.01.2022 roku, tj. 12 miesięcy z rocznym okresem polisowania.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-    znajdują się w. sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (  t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 391 z późn. zm).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi przy zastosowaniu formuły spełnia- nie spełnia.

Do wykazania spełniania pozostałych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w pkt 4 przedmiotowego ogłoszenia,

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)       zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (  t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 z późn. zm.)

b)       oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 3),

c)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ( Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność – generuje wydruk z ceidg),

5.1. Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5  w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie.

UWAGA:  Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

1)             Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.

Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.

2)             Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. 5 z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione 5 a i 5 c składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno. Dopuszcza się, by oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  złożył ustanowiony pełnomocnik/lider w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

3)             Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

4)             Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

5)             Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia ujemnego wyniku towarzystwa.

 

6. Sposób obliczenia ceny:

 Cena – 100%

7. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)      wypełniony formularz– ODPOWIEDNIO ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

2)      dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 ,

3)      Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

 

 

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.

 8. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj.

 w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach ,  w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do 05.01.2021r.  godziny 13.00 dnia  lub przesłać przed upływem terminu składania ofert w wersji elektronicznej na adres szkolawitoszyce@interia.pl  Wykonawca winien przesłać ofertę odpowiednio wcześniej i  potwierdzić u Zamawiającego jej wpływ na wskazany adres skrzynki.

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Oferta na

„Ubezpieczenie mienia Zespołu Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Witoszycach” 

Nie otwierać przed 05.01.2021 r. godz. 13.15

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu stycznia 05.01.2021 r. godz. 13 ­15  w siedzibie Zamawiającego , w gabinecie Dyrektora Zespołu.

 

9. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty. 

10. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)      nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki :

1)      czynniki charakteryzujące opis przedmiotu zamówienia: , rejestr majątku, środki trwałe, sprzęt elektroniczny.

1)      wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

2)      wzór formularzy ofertowych.

 

 

                                                                                               ZATWIERDZAM

 

                                                                                           ……………………………

1-10 of 27