Aktualności‎ > ‎

Biuletyn Informacji Publicznej


Rozstrzygnięcie

opublikowane: 19 paź 2020, 02:21 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 19.10.2020

 

Dotyczy postępowania uzupełniającego o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania 

 „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”

 

 Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono
3 oferty

 Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

1.Oferta nr1 Instytut Finansowania Samorządu Sp. z o.o. ul. Wróbla 3/1, 53-407 Wrocław -  cena 9902,00 zł

2. Oferta nr 2 - ASEKURA JAN SZOSTAK, ul. Wolbromska  18/1B, 53-148  Wrocław – cena 16127,00 zł

3. Oferta nr 3  - ISO KONSULTING Sp. z o.o., ul. Lawendowa 3, 85-050 Kolbudy
 – cena 17905,00 zł

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1: 

           Instytut Finansowania Samorządu Sp. z o.o. ul. Wróbla 3/1, 53-407 Wrocław –

                             z ceną brutto 9902,00 zł

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta
nr 1 złożona przez ww. wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu uzupełniajacym na
„Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”. Do postępowania wpłynęły 3  oferty, oferty były kompletne, a wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Oferta nr 1  jest korzystna dla Zamawiającego w oparciu o podane kryterium wyboru. Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia na realizację zadania: na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”.

 

 

                                                                                                    Leszek Stecki

                                                 Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                 w Witoszycach

 

Postępowanie uzupełniające

opublikowane: 14 paź 2020, 07:52 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 14 paź 2020, 07:54 ]

Witoszyce, dnia 2020-10-14

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”- postępowanie uzupełniające.

Postępowanie uwolnione spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8.

Postępowanie prowadzone, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową i Przedszkole w Witoszycach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, uregulowane w K.C.

1.      Zamawiający:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

2.      Nabywca:  Gmina Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, NIP: 6931940518

3.      Odbiorca: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

Osoba upoważniona do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia:

-  Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia są:

Pomoce dydaktyczne określone w załączniku 1 A o minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku 1B.

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia –  do 20 listopada 2020 roku.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-                     prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

-                     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym             i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-                     znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanki do wykluczenia z postępowania,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność – generuje wydruk z CEIDG/ z uwagi na powszechną dostępność, w przypadku braku w ofercie wypisu z CEIDG / KRS  dokument wygeneruje samodzielnie Zamawiający).

5.1. Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5  w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe.

UWAGA:  Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

7. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)      wypełniony formularz oferty  

2)      dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.5,

3)      wypełnioną i parafowaną umowę której wzór stanowi załącznik do niniejszego postępowania

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć/ przesłać  w zamkniętej kopercie w/ do siedziby Zamawiającego, tj.

Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra

do dnia 19.10.2020 go godz. 9:30 ,  w sekretariacie Zespołu

Kopertę/ majla należy zaadresować jak niżej:

Oferta na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych” ”- postępowanie uzupełniające.

Nie otwierać przed 19.10.2020 r. godz. 10:00

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji  i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2020 r. godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego, po zapatrzeniu w środki ochrony bezpośredniej przekazane przez Zamawiającego.    

Dopuszcza się złożenie oferty pocztą elektroniczną na adres: szkolawitoszyce@interia.pl w temacie wpisując  

Oferta na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”                   

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

                                                                                                                               

-----------------------------------------------
              (Podpis Dyrektora Zespołu)

 

II Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na „Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

opublikowane: 7 paź 2020, 06:40 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 2020-10-07

 

II Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na  „Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych
z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

Postępowanie uwolnione spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową i Przedszkole w Witoszycach, których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, uregulowane w K.C.

1.      Zamawiający:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

2.      Nabywca:  Gmina Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, NIP: 6931940518

3.      Odbiorca: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

Osoba upoważniona do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia:

-  Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia są:

 Usługi  oraz dostarczenie na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego wyposażenia
i materiałów o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1A

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt do naprawy lub niezwłocznej wymiany wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją wyposażenia.

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia –  do 05 grudnia 2020 roku.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-                     prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

-                     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym             i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-                     znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanki do wykluczenia z postępowania,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność – generuje wydruk z CEIDG/ z uwagi na powszechną dostępność, w przypadku braku w ofercie wypisu z CEIDG / KRS  dokument wygeneruje samodzielnie Zamawiający).

5.1. Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5  w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe.

UWAGA:  Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

7. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)      wypełniony formularz oferty  

2)      dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.5,

3)      wypełnioną i parafowaną umowę której wzór stanowi  załącznik do niniejszego postępowania

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
 Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć/ przesłać  w zamkniętej kopercie (dopuszcza się złożenie oferty emeil na adres szkolawitoszyce @interia.pl)  do siedziby Zamawiającego, tj.

Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra

do dnia 09.10.2020 go godz. 9:00 ,  w sekretariacie Zespołu

Kopertę należy zaadresować:

Oferta na „Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych
z realizacją zadania „Posiłek w szkole””.

Nie otwierać przed 09.10.2020 r. do godz. 9:05

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji  i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10..2020 r. godz. 9:30  w siedzibie Zamawiającego, po zaopatrzeniu w środki ochrony bezpośredniej przekazane przez Zamawiającego.                               

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi do 05 grudnia 2020. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
 z upływem terminu składania oferty. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

Cena zawiera również koszty transportu i dostarczenia do siedziby zamawiającego.

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz
z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

                                                                                                                               

-----------------------------------------------
              (Podpis Dyrektora Zespołu)

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na „Zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

opublikowane: 6 paź 2020, 05:54 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 06.10.2020

 

                          

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na
 „Zakup materiałów i  usług
 związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

 

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym, postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione.

                                                                                                Leszek Stecki

                                                                                         Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                                                                         w Witoszycach

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na „Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

opublikowane: 6 paź 2020, 05:19 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 05.10.2020

 

                          

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na
 „Zakup materiałów i  wyposażenia
 związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

 

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły dwie oferty.  Żadna oferta nie spełniała wymogów zapytania  ofertowego
w punkcie dotyczącym terminu realizacji zamówienia, zbyt długi okres realizacji lub okres realizacji nie oznaczony (na niektóre towary).  W związku
z tym, postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje   unieważnione.

                                                                                                     Leszek Stecki

                                                                                         Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                                                                     w Witoszycach

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania

opublikowane: 2 paź 2020, 03:06 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 02.10.2020


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania

Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych” Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono
4 oferty

 Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

1. Oferta nr 1 - ASEKURA JAN SZOSTAK, ul. Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław – cena 81 655,00 zł

2. Oferta nr 2 - ISO KONSULTING Sp. z o.o., ul. Lawendowa 3, 85-050 Kolbudy
– cena 90 637,00 zł

3. Oferta nr 3- Educarium spółka z o.o, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz
– cena 67 000,00 zł

4. Oferta nr 4 - Instytut Finansowania Samorządu Sp. z o.o. ul. Wróbla 3/1, 53-407 Wrocław - cena 63 053,00 zł


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4:

Instytut Finansowania Samorządu Sp. z o.o. ul. Wróbla 3/1, 53-407 Wrocław –

z ceną brutto 63 053,00 zł


Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta
nr 4 złożona przez ww. wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu na
„Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”. Do postępowania wpłynęły 4 oferty, oferty były kompletne, a wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Oferta nr 4 jest korzystna dla Zamawiającego w oparciu o podane kryterium wyboru. Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.


Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia na realizacje zadania: na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”.

                                                                                                                                Leszek Stecki

                                                                        Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                                                            w Witoszycach

„Zakup materiałów, wyposażenia związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole”

opublikowane: 1 paź 2020, 02:58 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 2020-10-01Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na „Zakup materiałów, wyposażenia związanych
z realizacją zadania „Posiłek w szkole”.

Postępowanie uwolnione spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową i Przedszkole w Witoszycach, których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, uregulowane w K.C.

 1. Zamawiający:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 1. Nabywca: Gmina Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, NIP: 6931940518

 2. Odbiorca: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

Osoba upoważniona do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia:

- Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia są:

  Dostarczenie na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego wyposażenia
i materiałów o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1A

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt do naprawy lub niezwłocznej wymiany wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją wyposażenia.

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia –  do 10 października 2020 roku.

4. Warunki udziału w postępowaniu.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanki do wykluczenia z postępowania,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność – generuje wydruk z CEIDG/ z uwagi na powszechną dostępność, w przypadku braku w ofercie wypisu z CEIDG / KRS  dokument wygeneruje samodzielnie Zamawiający).

5.1. Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5  w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe.

UWAGA:  Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

7. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)      wypełniony formularz oferty  

2)      dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.5,

3) wypełnioną i parafowaną umowę której wzór stanowi załącznik do niniejszego postępowania

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć/ przesłać  w zamkniętej kopercie (dopuszcza się złożenie oferty emeil na adres szkolawitoszyce @interia.pl) do siedziby Zamawiającego, tj.

Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra

do dnia 05.10.2020 go godz. 10:00 ,  w sekretariacie Zespołu

Kopertę należy zaadresować:

Oferta na „Zakup materiałów, wyposażenia związanych
z realizacją zadania „Posiłek w szkole””.

Nie otwierać przed 05.10.2020 r. do godz. 10:15

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji  i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2020 r. godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego, po zaopatrzeniu w środki ochrony bezpośredniej przekazane przez Zamawiającego.                               

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi do 10 października 2020. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania oferty. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

Cena zawiera również koszty transportu i dostarczenia do siedziby zamawiającego.

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz
z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

                                                                                                                               

-----------------------------------------------
              (Podpis Dyrektora Zespołu)

 

 


„Zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole”.

opublikowane: 1 paź 2020, 01:18 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 2020-10-01Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na „Zakup materiałów i usług związanych
z realizacją zadania „Posiłek w szkole”.

Postępowanie uwolnione spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową i Przedszkole w Witoszycach, których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, uregulowane w K.C.

 1. Zamawiający:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 1. Nabywca: Gmina Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, NIP: 6931940518

 2. Odbiorca: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

Osoba upoważniona do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia:

- Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia są:

 Usługi oraz dostarczenie na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego wyposażenia
i materiałów o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1A

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt do naprawy lub niezwłocznej wymiany wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją wyposażenia.

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia –  do 30 listopada 2020 roku.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanki do wykluczenia z postępowania,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność – generuje wydruk z CEIDG/ z uwagi na powszechną dostępność, w przypadku braku w ofercie wypisu z CEIDG / KRS  dokument wygeneruje samodzielnie Zamawiający).

5.1. Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5  w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe.

UWAGA:  Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

7. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)      wypełniony formularz oferty  

2)      dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.5,

3) wypełnioną i parafowaną umowę której wzór stanowi załącznik do niniejszego postępowania

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć/ przesłać  w zamkniętej kopercie (dopuszcza się złożenie oferty emeil na adres szkolawitoszyce @interia.pl) do siedziby Zamawiającego, tj.

Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra

do dnia 05.10.2020 go godz. 10:00 ,  w sekretariacie Zespołu

Kopertę należy zaadresować:

Oferta na „Zakup materiałów i usług związanych
z realizacją zadania „Posiłek w szkole””.

Nie otwierać przed 06.10.2020 r. do godz. 10:15

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji  i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2020 r. godz. 11:30  w siedzibie Zamawiającego, po zaopatrzeniu w środki ochrony bezpośredniej przekazane przez Zamawiającego.                               

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi do 30 listopada 2020. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania oferty. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

Cena zawiera również koszty transportu i dostarczenia do siedziby zamawiającego.

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz
z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

                                                                                                                               

-----------------------------------------------
              (Podpis Dyrektora Zespołu)

 

 


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

opublikowane: 30 wrz 2020, 07:15 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 30.09.2020

 

                          

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na
 „Zakup materiałów, wyposażenia
i usług związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole”.

 

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym, postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione.

                                                                                             Leszek Stecki

                                                                         Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                                             w Witoszycach

 

II Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

opublikowane: 30 wrz 2020, 04:35 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 2020-09-30

 

II Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”

Postępowanie uwolnione spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8.

Postępowanie prowadzone, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową i Przedszkole w Witoszycach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, uregulowane w K.C.

1.      Zamawiający:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

2.      Nabywca:  Gmina Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, NIP: 6931940518

3.      Odbiorca: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

Osoba upoważniona do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia:

-  Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia są:

Pomoce dydaktyczne określone w załączniku 1 A o minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku 1B.

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia –  do 20 listopada 2020 roku.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-                     prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

-                     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym             i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-                     znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanki do wykluczenia z postępowania,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność – generuje wydruk z CEIDG/ z uwagi na powszechną dostępność, w przypadku braku w ofercie wypisu z CEIDG / KRS  dokument wygeneruje samodzielnie Zamawiający).

5.1. Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5  w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe.

UWAGA:  Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

7. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)      wypełniony formularz oferty  

2)      dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.5,

3)      wypełnioną i parafowaną umowę której wzór stanowi załącznik do niniejszego postępowania

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć/ przesłać  w zamkniętej kopercie w/ do siedziby Zamawiającego, tj.

Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra

do dnia 02.10.2020 go godz. 9:00 ,  w sekretariacie Zespołu

Kopertę/ majla należy zaadresować jak niżej:

Oferta na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”

Nie otwierać przed 02.10.2020 r. godz. 09:10

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji  i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2020 r. godz. 09:15  w siedzibie Zamawiającego,po zapatrzeniu w środki ochrony bezpośredniej przekazane przez Zamawiającego.    

Dopuszcza się złożenie oferty pocztą elektroniczną na adres: szkolawitoszyce@interia.pl w temacie wpisując  

Oferta na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”                   

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

                                                                                                                               

-----------------------------------------------
              (Podpis Dyrektora Zespołu)

 

 

 

1-10 of 17