Aktualności‎ > ‎

Biuletyn Informacji Publicznej


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY

opublikowane: 5 sty 2021, 01:21 przez witoszyce szkola

ZSPiPW 26.1.2021

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu na : 

„Ubezpieczenie mienia  Zespołu Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Witoszycach”

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie.

W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

1. Zamawiający.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Witoszyce 10, 56-200 Góra

tel: 65 543 13 23

Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia są:

 Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 

2. Przedmiot zamówienia.

 2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia.

W postępowaniu nie przewidziano możliwość złożenia ofert częściowych.

 

Zakres ubezpieczenia:

1. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

 

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do przedmiotowego ogłoszenia. Załączniki do przedmiotowego ogłoszenia opublikowano na www.zspipwitoszyce.edu.pl (bip).

 

2.2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

a)Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie trwania umowy do 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,

b) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot zamówienia, zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym.

 2.3.Nie  dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia.

Ubezpieczenie ma obejmować okres od 10.01.2021 roku do 09.01.2022 roku, tj. 12 miesięcy z rocznym okresem polisowania.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-    znajdują się w. sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (  t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 391 z późn. zm).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi przy zastosowaniu formuły spełnia- nie spełnia.

Do wykazania spełniania pozostałych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w pkt 4 przedmiotowego ogłoszenia,

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)       zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (  t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 z późn. zm.)

b)       oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 3),

c)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ( Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność – generuje wydruk z ceidg),

5.1. Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5  w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie.

UWAGA:  Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

1)             Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.

Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.

2)             Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. 5 z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione 5 a i 5 c składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno. Dopuszcza się, by oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  złożył ustanowiony pełnomocnik/lider w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

3)             Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

4)             Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

5)             Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia ujemnego wyniku towarzystwa.

 

6. Sposób obliczenia ceny:

 Cena – 100%

7. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)      wypełniony formularz– ODPOWIEDNIO ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

2)      dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 ,

3)      Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

 

 

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.

 8. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj.

 w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach ,  w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do 05.01.2021r.  godziny 13.00 dnia  lub przesłać przed upływem terminu składania ofert w wersji elektronicznej na adres szkolawitoszyce@interia.pl  Wykonawca winien przesłać ofertę odpowiednio wcześniej i  potwierdzić u Zamawiającego jej wpływ na wskazany adres skrzynki.

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Oferta na

„Ubezpieczenie mienia Zespołu Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Witoszycach” 

Nie otwierać przed 05.01.2021 r. godz. 13.15

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu stycznia 05.01.2021 r. godz. 13 ­15  w siedzibie Zamawiającego , w gabinecie Dyrektora Zespołu.

 

9. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty. 

10. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)      nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki :

1)      czynniki charakteryzujące opis przedmiotu zamówienia: , rejestr majątku, środki trwałe, sprzęt elektroniczny.

1)      wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

2)      wzór formularzy ofertowych.

 

 

                                                                                               ZATWIERDZAM

 

                                                                                           ……………………………

Rozstrzygnięcie

opublikowane: 19 paź 2020, 02:21 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 19.10.2020

 

Dotyczy postępowania uzupełniającego o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania 

 „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”

 

 Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono
3 oferty

 Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

1.Oferta nr1 Instytut Finansowania Samorządu Sp. z o.o. ul. Wróbla 3/1, 53-407 Wrocław -  cena 9902,00 zł

2. Oferta nr 2 - ASEKURA JAN SZOSTAK, ul. Wolbromska  18/1B, 53-148  Wrocław – cena 16127,00 zł

3. Oferta nr 3  - ISO KONSULTING Sp. z o.o., ul. Lawendowa 3, 85-050 Kolbudy
 – cena 17905,00 zł

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1: 

           Instytut Finansowania Samorządu Sp. z o.o. ul. Wróbla 3/1, 53-407 Wrocław –

                             z ceną brutto 9902,00 zł

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta
nr 1 złożona przez ww. wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu uzupełniajacym na
„Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”. Do postępowania wpłynęły 3  oferty, oferty były kompletne, a wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Oferta nr 1  jest korzystna dla Zamawiającego w oparciu o podane kryterium wyboru. Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia na realizację zadania: na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”.

 

 

                                                                                                    Leszek Stecki

                                                 Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                 w Witoszycach

 

Postępowanie uzupełniające

opublikowane: 14 paź 2020, 07:52 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 14 paź 2020, 07:54 ]

Witoszyce, dnia 2020-10-14

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”- postępowanie uzupełniające.

Postępowanie uwolnione spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8.

Postępowanie prowadzone, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową i Przedszkole w Witoszycach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, uregulowane w K.C.

1.      Zamawiający:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

2.      Nabywca:  Gmina Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, NIP: 6931940518

3.      Odbiorca: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

Osoba upoważniona do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia:

-  Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia są:

Pomoce dydaktyczne określone w załączniku 1 A o minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku 1B.

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia –  do 20 listopada 2020 roku.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-                     prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

-                     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym             i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-                     znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanki do wykluczenia z postępowania,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność – generuje wydruk z CEIDG/ z uwagi na powszechną dostępność, w przypadku braku w ofercie wypisu z CEIDG / KRS  dokument wygeneruje samodzielnie Zamawiający).

5.1. Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5  w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe.

UWAGA:  Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

7. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)      wypełniony formularz oferty  

2)      dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.5,

3)      wypełnioną i parafowaną umowę której wzór stanowi załącznik do niniejszego postępowania

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć/ przesłać  w zamkniętej kopercie w/ do siedziby Zamawiającego, tj.

Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra

do dnia 19.10.2020 go godz. 9:30 ,  w sekretariacie Zespołu

Kopertę/ majla należy zaadresować jak niżej:

Oferta na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych” ”- postępowanie uzupełniające.

Nie otwierać przed 19.10.2020 r. godz. 10:00

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji  i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2020 r. godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego, po zapatrzeniu w środki ochrony bezpośredniej przekazane przez Zamawiającego.    

Dopuszcza się złożenie oferty pocztą elektroniczną na adres: szkolawitoszyce@interia.pl w temacie wpisując  

Oferta na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”                   

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

                                                                                                                               

-----------------------------------------------
              (Podpis Dyrektora Zespołu)

 

II Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na „Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

opublikowane: 7 paź 2020, 06:40 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 2020-10-07

 

II Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na  „Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych
z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

Postępowanie uwolnione spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową i Przedszkole w Witoszycach, których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, uregulowane w K.C.

1.      Zamawiający:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

2.      Nabywca:  Gmina Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, NIP: 6931940518

3.      Odbiorca: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

Osoba upoważniona do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia:

-  Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia są:

 Usługi  oraz dostarczenie na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego wyposażenia
i materiałów o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1A

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt do naprawy lub niezwłocznej wymiany wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją wyposażenia.

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia –  do 05 grudnia 2020 roku.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-                     prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

-                     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym             i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-                     znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanki do wykluczenia z postępowania,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność – generuje wydruk z CEIDG/ z uwagi na powszechną dostępność, w przypadku braku w ofercie wypisu z CEIDG / KRS  dokument wygeneruje samodzielnie Zamawiający).

5.1. Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5  w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe.

UWAGA:  Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

7. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)      wypełniony formularz oferty  

2)      dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.5,

3)      wypełnioną i parafowaną umowę której wzór stanowi  załącznik do niniejszego postępowania

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
 Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć/ przesłać  w zamkniętej kopercie (dopuszcza się złożenie oferty emeil na adres szkolawitoszyce @interia.pl)  do siedziby Zamawiającego, tj.

Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra

do dnia 09.10.2020 go godz. 9:00 ,  w sekretariacie Zespołu

Kopertę należy zaadresować:

Oferta na „Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych
z realizacją zadania „Posiłek w szkole””.

Nie otwierać przed 09.10.2020 r. do godz. 9:05

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji  i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10..2020 r. godz. 9:30  w siedzibie Zamawiającego, po zaopatrzeniu w środki ochrony bezpośredniej przekazane przez Zamawiającego.                               

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi do 05 grudnia 2020. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
 z upływem terminu składania oferty. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

Cena zawiera również koszty transportu i dostarczenia do siedziby zamawiającego.

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz
z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

                                                                                                                               

-----------------------------------------------
              (Podpis Dyrektora Zespołu)

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na „Zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

opublikowane: 6 paź 2020, 05:54 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 06.10.2020

 

                          

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na
 „Zakup materiałów i  usług
 związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

 

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym, postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione.

                                                                                                Leszek Stecki

                                                                                         Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                                                                         w Witoszycach

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na „Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

opublikowane: 6 paź 2020, 05:19 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 05.10.2020

 

                          

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na
 „Zakup materiałów i  wyposażenia
 związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

 

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły dwie oferty.  Żadna oferta nie spełniała wymogów zapytania  ofertowego
w punkcie dotyczącym terminu realizacji zamówienia, zbyt długi okres realizacji lub okres realizacji nie oznaczony (na niektóre towary).  W związku
z tym, postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje   unieważnione.

                                                                                                     Leszek Stecki

                                                                                         Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                                                                     w Witoszycach

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania

opublikowane: 2 paź 2020, 03:06 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 02.10.2020


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania

Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych” Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono
4 oferty

 Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

1. Oferta nr 1 - ASEKURA JAN SZOSTAK, ul. Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław – cena 81 655,00 zł

2. Oferta nr 2 - ISO KONSULTING Sp. z o.o., ul. Lawendowa 3, 85-050 Kolbudy
– cena 90 637,00 zł

3. Oferta nr 3- Educarium spółka z o.o, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz
– cena 67 000,00 zł

4. Oferta nr 4 - Instytut Finansowania Samorządu Sp. z o.o. ul. Wróbla 3/1, 53-407 Wrocław - cena 63 053,00 zł


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4:

Instytut Finansowania Samorządu Sp. z o.o. ul. Wróbla 3/1, 53-407 Wrocław –

z ceną brutto 63 053,00 zł


Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta
nr 4 złożona przez ww. wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu na
„Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”. Do postępowania wpłynęły 4 oferty, oferty były kompletne, a wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Oferta nr 4 jest korzystna dla Zamawiającego w oparciu o podane kryterium wyboru. Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.


Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia na realizacje zadania: na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”.

                                                                                                                                Leszek Stecki

                                                                        Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                                                            w Witoszycach

„Zakup materiałów, wyposażenia związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole”

opublikowane: 1 paź 2020, 02:58 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 2020-10-01Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na „Zakup materiałów, wyposażenia związanych
z realizacją zadania „Posiłek w szkole”.

Postępowanie uwolnione spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową i Przedszkole w Witoszycach, których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, uregulowane w K.C.

 1. Zamawiający:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 1. Nabywca: Gmina Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, NIP: 6931940518

 2. Odbiorca: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

Osoba upoważniona do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia:

- Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia są:

  Dostarczenie na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego wyposażenia
i materiałów o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1A

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt do naprawy lub niezwłocznej wymiany wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją wyposażenia.

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia –  do 10 października 2020 roku.

4. Warunki udziału w postępowaniu.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanki do wykluczenia z postępowania,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność – generuje wydruk z CEIDG/ z uwagi na powszechną dostępność, w przypadku braku w ofercie wypisu z CEIDG / KRS  dokument wygeneruje samodzielnie Zamawiający).

5.1. Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5  w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe.

UWAGA:  Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

7. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)      wypełniony formularz oferty  

2)      dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.5,

3) wypełnioną i parafowaną umowę której wzór stanowi załącznik do niniejszego postępowania

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć/ przesłać  w zamkniętej kopercie (dopuszcza się złożenie oferty emeil na adres szkolawitoszyce @interia.pl) do siedziby Zamawiającego, tj.

Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra

do dnia 05.10.2020 go godz. 10:00 ,  w sekretariacie Zespołu

Kopertę należy zaadresować:

Oferta na „Zakup materiałów, wyposażenia związanych
z realizacją zadania „Posiłek w szkole””.

Nie otwierać przed 05.10.2020 r. do godz. 10:15

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji  i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2020 r. godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego, po zaopatrzeniu w środki ochrony bezpośredniej przekazane przez Zamawiającego.                               

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi do 10 października 2020. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania oferty. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

Cena zawiera również koszty transportu i dostarczenia do siedziby zamawiającego.

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz
z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

                                                                                                                               

-----------------------------------------------
              (Podpis Dyrektora Zespołu)

 

 


„Zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole”.

opublikowane: 1 paź 2020, 01:18 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 2020-10-01Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na „Zakup materiałów i usług związanych
z realizacją zadania „Posiłek w szkole”.

Postępowanie uwolnione spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową i Przedszkole w Witoszycach, których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, uregulowane w K.C.

 1. Zamawiający:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 1. Nabywca: Gmina Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, NIP: 6931940518

 2. Odbiorca: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

Osoba upoważniona do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia:

- Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia są:

 Usługi oraz dostarczenie na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego wyposażenia
i materiałów o minimalnych parametrach określonych w załączniku 1A

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt do naprawy lub niezwłocznej wymiany wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją wyposażenia.

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia –  do 30 listopada 2020 roku.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanki do wykluczenia z postępowania,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność – generuje wydruk z CEIDG/ z uwagi na powszechną dostępność, w przypadku braku w ofercie wypisu z CEIDG / KRS  dokument wygeneruje samodzielnie Zamawiający).

5.1. Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5  w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe.

UWAGA:  Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

7. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)      wypełniony formularz oferty  

2)      dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.5,

3) wypełnioną i parafowaną umowę której wzór stanowi załącznik do niniejszego postępowania

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć/ przesłać  w zamkniętej kopercie (dopuszcza się złożenie oferty emeil na adres szkolawitoszyce @interia.pl) do siedziby Zamawiającego, tj.

Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra

do dnia 05.10.2020 go godz. 10:00 ,  w sekretariacie Zespołu

Kopertę należy zaadresować:

Oferta na „Zakup materiałów i usług związanych
z realizacją zadania „Posiłek w szkole””.

Nie otwierać przed 06.10.2020 r. do godz. 10:15

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji  i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2020 r. godz. 11:30  w siedzibie Zamawiającego, po zaopatrzeniu w środki ochrony bezpośredniej przekazane przez Zamawiającego.                               

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi do 30 listopada 2020. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania oferty. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy
z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

Cena zawiera również koszty transportu i dostarczenia do siedziby zamawiającego.

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz
z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

                                                                                                                               

-----------------------------------------------
              (Podpis Dyrektora Zespołu)

 

 


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

opublikowane: 30 wrz 2020, 07:15 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 30.09.2020

 

                          

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na
 „Zakup materiałów, wyposażenia
i usług związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole”.

 

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym, postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione.

                                                                                             Leszek Stecki

                                                                         Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                                             w Witoszycach

 

1-10 of 18