Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania

opublikowane: 2 paź 2020, 03:06 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 02.10.2020


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania

Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych” Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono
4 oferty

 Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

1. Oferta nr 1 - ASEKURA JAN SZOSTAK, ul. Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław – cena 81 655,00 zł

2. Oferta nr 2 - ISO KONSULTING Sp. z o.o., ul. Lawendowa 3, 85-050 Kolbudy
– cena 90 637,00 zł

3. Oferta nr 3- Educarium spółka z o.o, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz
– cena 67 000,00 zł

4. Oferta nr 4 - Instytut Finansowania Samorządu Sp. z o.o. ul. Wróbla 3/1, 53-407 Wrocław - cena 63 053,00 zł


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4:

Instytut Finansowania Samorządu Sp. z o.o. ul. Wróbla 3/1, 53-407 Wrocław –

z ceną brutto 63 053,00 zł


Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta
nr 4 złożona przez ww. wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu na
„Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”. Do postępowania wpłynęły 4 oferty, oferty były kompletne, a wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Oferta nr 4 jest korzystna dla Zamawiającego w oparciu o podane kryterium wyboru. Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.


Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia na realizacje zadania: na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”.

                                                                                                                                Leszek Stecki

                                                                        Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                                                            w Witoszycach

Comments