Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

opublikowane: 22 gru 2022, 00:35 przez witoszyce szkola

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

 

na „Organizacja dowozu uczniów Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach na pływalnię „Delfinek””

 

                                                   

W związku z brzmieniem  art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz.1710 z późn. zm.  ) w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy tejże  ustawy.

 Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową i Przedszkole w Witoszycach, o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.,  uregulowane w K.C.

 

  1. Zamawiający:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra

 

 w imieniu i na rzecz, którego działa -  

Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Tel.: 65 543 13 23, 531577299 email: szkolawitoszyce@interia.pl

2. Przedmiot zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na przewozach dzieci i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami z Witoszyc , do Góry na basen „Delfinek” przy ul. Szkolnej 2, 56-200 Góra wraz z odwozem po zakończonych zajęciach w ramach obowiązkowej nauki pływania  w zakresie zajęć z wychowania fizycznego, wg ustalonego harmonogramu.

2.      Przewozy będą świadczone w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 22 czerwca 2023 r., 

 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

 

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Wykonawca winien wypełnić formularz ofertowy wraz z odpowiednimi załącznikami w sposób zgodny ze schematem wskazanym przez Zamawiającego, umożliwiającym weryfikację cen.

 

3. Termin realizacji zamówienia – od 02.01.2023-22.06.2023r.

 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w okolicznościach opisanych poniżej:

 

 

4.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

4.1.1  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

4.1.2  w stosunku do których zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

5.  Podmiotowe środki dowodowe, na podstawie, których Zamawiający oceni spełnianie warunku zdolności technicznej i zawodowej oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający generuje samodzielnie.

Oświadczenie Wykonawcy, zawarte w formularzu ofertowym w zakresie dotyczącym niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 4.1.2.

6.  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych ofert, a także zweryfikować prawdziwość oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą, w sytuacji, w której wzbudzają one wątpliwości zamawiającego. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

7 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

 

8. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną. Negocjacje mogą dotyczyć treści ofert lub treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, iż negocjacje nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany  przedmiotu zamówienia oraz do wzrostu ceny zaoferowanej w ofercie.

W sytuacji, w której  zostaną złożone oferty o tej samej najniższej cenie – negocjacje zostaną przeprowadzone z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli odpowiednio te oferty.

 

 

9. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1)

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana – dotyczy oferty składanej w formie papierowej).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (Witoszyce 10, 56-200 Góra)  w terminie do dnia 28.12.2022r.  roku do godz. 11.00 lub przesłać w formie elektronicznej, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub osobistym. Zamawiający dopuszcza również przesłanie skanów podpisanych: formularza oferty wraz z odpowiednimi załącznikami   oraz  oświadczeń i dokumentów)  przed upływem wyznaczonego  terminu na adres poczty elektronicznej: szkolawitoszyce@interia.pl .

Ofertę podpisuje osoba/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

„Organizacja dowozu uczniów Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach na pływalnię „Delfinek””

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   28.12.2022r. godz. 11:20  w siedzibie Zamawiającego,
w gabinecie Dyrektora

 

UWAGA:

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawca winien BEZWZGLĘDNIE chroniąc własny interes prawny, potwierdzić
u Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, że Zamawiający ofertę otrzymał. Jeżeli Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego potwierdzenia, że otrzymał on jego ofertę nie przysługuje mu prawo podnoszenia argumentu o złożeniu oferty przed upływem terminu składania ofert, jeżeli po otwarciu ofert okazałoby się, że Zamawiający tej oferty nie otrzymał.

Oferty są jawne od chwili otwarcia z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji wykonawca winien zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz udowodnić, że wyczerpują one znamiona opisane w art. 11 pkt. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

 

 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z zastrzeżeniem prawa do negocjacji

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki:

1)      wzór formularza oferty cenowej,

2)       projekt umowy

3)        klauzula informacyjna RODO.

4)         opis przedmiotu zamówienia.

 

 

 

                                                                                         ………………………………….

 

                                                                                               / data i podpis Dyrektora/

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu ……………… roku  na stronie internetowej Zamawiającego :

http://www.zspipwitoszyce.edu.pl/aktualnosci/przetargi/zamowienia-publiczne

 oraz zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2.

 

UWAGA: Wszelkie pytania Wykonawców bez ujawniania źródeł zapytania, zmiany dotyczące ogłoszenia i załączników zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

 

 

ĉ
witoszyce szkola,
22 gru 2022, 00:36
ĉ
witoszyce szkola,
22 gru 2022, 00:36
ĉ
witoszyce szkola,
22 gru 2022, 00:36
ĉ
witoszyce szkola,
22 gru 2022, 00:36
Comments