OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY

opublikowane: 5 sty 2021, 01:21 przez witoszyce szkola

ZSPiPW 26.1.2021

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu na : 

„Ubezpieczenie mienia  Zespołu Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Witoszycach”

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie.

W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

1. Zamawiający.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Witoszyce 10, 56-200 Góra

tel: 65 543 13 23

Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia są:

 Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 

2. Przedmiot zamówienia.

 2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia.

W postępowaniu nie przewidziano możliwość złożenia ofert częściowych.

 

Zakres ubezpieczenia:

1. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

 

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do przedmiotowego ogłoszenia. Załączniki do przedmiotowego ogłoszenia opublikowano na www.zspipwitoszyce.edu.pl (bip).

 

2.2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

a)Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie trwania umowy do 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,

b) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot zamówienia, zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym.

 2.3.Nie  dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia.

Ubezpieczenie ma obejmować okres od 10.01.2021 roku do 09.01.2022 roku, tj. 12 miesięcy z rocznym okresem polisowania.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-    znajdują się w. sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (  t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 391 z późn. zm).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi przy zastosowaniu formuły spełnia- nie spełnia.

Do wykazania spełniania pozostałych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w pkt 4 przedmiotowego ogłoszenia,

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)       zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (  t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 z późn. zm.)

b)       oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 3),

c)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ( Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność – generuje wydruk z ceidg),

5.1. Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5  w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie.

UWAGA:  Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

1)             Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.

Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.

2)             Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. 5 z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione 5 a i 5 c składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno. Dopuszcza się, by oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  złożył ustanowiony pełnomocnik/lider w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

3)             Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

4)             Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

5)             Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia ujemnego wyniku towarzystwa.

 

6. Sposób obliczenia ceny:

 Cena – 100%

7. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)      wypełniony formularz– ODPOWIEDNIO ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

2)      dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 ,

3)      Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

 

 

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.

 8. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj.

 w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach ,  w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do 05.01.2021r.  godziny 13.00 dnia  lub przesłać przed upływem terminu składania ofert w wersji elektronicznej na adres szkolawitoszyce@interia.pl  Wykonawca winien przesłać ofertę odpowiednio wcześniej i  potwierdzić u Zamawiającego jej wpływ na wskazany adres skrzynki.

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Oferta na

„Ubezpieczenie mienia Zespołu Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Witoszycach” 

Nie otwierać przed 05.01.2021 r. godz. 13.15

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu stycznia 05.01.2021 r. godz. 13 ­15  w siedzibie Zamawiającego , w gabinecie Dyrektora Zespołu.

 

9. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty. 

10. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)      nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki :

1)      czynniki charakteryzujące opis przedmiotu zamówienia: , rejestr majątku, środki trwałe, sprzęt elektroniczny.

1)      wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

2)      wzór formularzy ofertowych.

 

 

                                                                                               ZATWIERDZAM

 

                                                                                           ……………………………

ĉ
witoszyce szkola,
5 sty 2021, 01:21
Ĉ
witoszyce szkola,
5 sty 2021, 01:21
ĉ
witoszyce szkola,
5 sty 2021, 01:21
Comments