Rozstrzygnięcie

opublikowane: 19 paź 2020, 02:21 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 19.10.2020

 

Dotyczy postępowania uzupełniającego o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania 

 „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”

 

 Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono
3 oferty

 Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

1.Oferta nr1 Instytut Finansowania Samorządu Sp. z o.o. ul. Wróbla 3/1, 53-407 Wrocław -  cena 9902,00 zł

2. Oferta nr 2 - ASEKURA JAN SZOSTAK, ul. Wolbromska  18/1B, 53-148  Wrocław – cena 16127,00 zł

3. Oferta nr 3  - ISO KONSULTING Sp. z o.o., ul. Lawendowa 3, 85-050 Kolbudy
 – cena 17905,00 zł

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1: 

           Instytut Finansowania Samorządu Sp. z o.o. ul. Wróbla 3/1, 53-407 Wrocław –

                             z ceną brutto 9902,00 zł

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta
nr 1 złożona przez ww. wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu uzupełniajacym na
„Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”. Do postępowania wpłynęły 3  oferty, oferty były kompletne, a wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Oferta nr 1  jest korzystna dla Zamawiającego w oparciu o podane kryterium wyboru. Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia na realizację zadania: na „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”.

 

 

                                                                                                    Leszek Stecki

                                                 Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                 w Witoszycach

 

Comments