Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

opublikowane: 21 lis 2022, 03:03 przez witoszyce szkola

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

 

na „Przygotowanie i dostawę gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych, w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie Gminy Góra w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r”.

 

 

W związku z brzmieniem  art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz.1710 z późn. zm.  ) w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy tejże  ustawy.

 Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową i Przedszkole w Witoszycach, o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.,  uregulowane w K.C.

 

  1. Zamawiający:

     Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św Huberta w Czerninie,
Czernina ul. Szkolna 2,  56-200 Góra, 

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole  im. Janusza Korczaka w Ślubowie,
Ślubów 54, 56-200 Góra,

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince,
Glinka 6, 56-200 Góra

 

 w imieniu i na rzecz, których działa -  

Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Tel.: 65 543 13 23, 531577299 email: szkolawitoszyce@interia.pl

2. Przedmiotem zamówienia jest:

 Przygotowanie i dostawa gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych, w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie Gminy Góra w terminie 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Wykonawca jest zobowiązany do: dostarczania posiłków do szkół w następujących planowanych dziennych ilościach: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie - 20 posiłków; Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach - 19 posiłków; Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince - 12 posiłków; Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie - 30 posiłków. Łącznie - 81 posiłków. Zamawiający w okresie styczeń-grudzień 2023r. planuje objąć dożywianiem łącznie 81 dzieci dziennie w powyższych szkołach przez okres ok. 175 dni, tj. łącznie ok. 14 175 posiłków. Zamawiający w żaden sposób nie gwarantuje, że podane ilości zostaną osiągnięte w okresie trwania umowy. Podane ilości mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu nie zrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zmniejszenia lub zwiększenia ilości dziennej zamawianych posiłków w zależności od bieżących potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół.

Wykonawca uwzględniać będzie przy przygotowaniu posiłków zmienione ilości, które zostaną zgłoszone przez upoważnionych pracowników w dniu wykonania usługi do godz. 8.00.

Zamawiający zapłaci za rzeczywistą ilość dzieci korzystających z dożywiania. W przypadku zamawiania mniejszych ilości posiłków, Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczenia.

Umowa zostanie zawarta odrębnie z każdą z wymienionych szkół.

Każdy posiłek będzie składał się z: a) zupy i pieczywa - przy czym jedna porcja zupy musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 300 gramów; b) drugiego dania z napojem lub sokiem owocowym - przy czym jedna porcja drugiego dania musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 400 gramów, w tym mięso 100 gramów i surówka 100 gramów oraz  zamiennie ziemniaki, ryż, kasza lub makaron. Napój lub sok owocowy 200 ml.

Raz w tygodniu drugie danie mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, kluski, pyzy, gołąbki lub krokiety w ilości 200 gramów.

 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

 

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Wykonawca winien wypełnić formularz ofertowy wraz z odpowiednimi załącznikami w sposób zgodny ze schematem wskazanym przez Zamawiającego, umożliwiającym weryfikację cen.

 

3. Termin realizacji zamówienia – od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w okolicznościach opisanych poniżej:

4.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

4.1.1  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

4.1.2  w stosunku do których zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

5.  Podmiotowe środki dowodowe, na podstawie, których Zamawiający oceni spełnianie warunku zdolności technicznej i zawodowej oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający generuje samodzielnie.

Oświadczenie Wykonawcy, zawarte w formularzu ofertowym w zakresie dotyczącym niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 4.1.2.

6.  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych ofert, a także zweryfikować prawdziwość oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą, w sytuacji, w której wzbudzają one wątpliwości zamawiającego. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

7 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

 

8. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną. Negocjacje mogą dotyczyć treści ofert lub treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, iż negocjacje nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany  przedmiotu zamówienia oraz do wzrostu ceny zaoferowanej w ofercie.

W sytuacji, w której  zostaną złożone oferty o tej samej najniższej cenie – negocjacje zostaną przeprowadzone z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli odpowiednio te oferty.

 

9. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1)

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana – dotyczy oferty składanej w formie papierowej).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (Witoszyce 10, 56-200 Góra)  w terminie do dnia 25.11.2022r.  roku do godz. 11.00 lub przesłać w formie elektronicznej, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub osobistym. Zamawiający dopuszcza również przesłanie skanów podpisanych: formularza oferty wraz z odpowiednimi załącznikami   oraz  oświadczeń i dokumentów)  przed upływem wyznaczonego  terminu na adres poczty elektronicznej: szkolawitoszyce@interia.pl . Ofertę podpisuje osoba/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

„Przygotowanie i dostawę gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych, w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie Gminy Góra w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31grudnia 2023r”.

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu   25.11.2022r. godz. 11:20  w siedzibie Zamawiającego,
w gabinecie Dyrektora

 

UWAGA:

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawca winien BEZWZGLĘDNIE chroniąc własny interes prawny, potwierdzić
u Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, że Zamawiający ofertę otrzymał. Jeżeli Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego potwierdzenia, że otrzymał on jego ofertę nie przysługuje mu prawo podnoszenia argumentu o złożeniu oferty przed upływem terminu składania ofert, jeżeli po otwarciu ofert okazałoby się, że Zamawiający tej oferty nie otrzymał.

Oferty są jawne od chwili otwarcia z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji wykonawca winien zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz udowodnić, że wyczerpują one znamiona opisane w art. 11 pkt. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z zastrzeżeniem prawa do negocjacji

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki:

1)      wzór formularza oferty cenowej,

2)       projekt umowy

3)        klauzula informacyjna RODO.

4) opis przedmiotu zamówienia.

 

 

 

                                                                                         ………………………………….

 

                                                                                               / data i podpis Dyrektora/

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu ……………… roku  na stronie internetowej Zamawiającego :

http://www.zspipwitoszyce.edu.pl/aktualnosci/przetargi/zamowienia-publiczne

 oraz zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

UWAGA: Wszelkie pytania Wykonawców bez ujawniania źródeł zapytania, zmiany dotyczące ogłoszenia i załączników zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

 

 

III Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na „Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””.

opublikowane: 17 paź 2022, 00:41 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 17 paź 2022, 00:43 ]Zadanie finansowane w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz kierunek interwencji 3.2. „ Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i Pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”III Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na „Zakup  książek i elementów wyposażenia do biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””.


Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), tj.  którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową
i Przedszkole w Witoszycach, o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.,  uregulowane w K.C.

 

1. Zamawiający.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

-  Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup książek do biblioteki w ramach zadania „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”:

 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

 

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Wykonawca winien  wypełnić formularz ofertowy wraz z odpowiednimi załącznikami w sposób zgodny ze schematem wskazanym przez Zamawiającego, umożliwiającym weryfikację cen.

 

3. Termin realizacji zamówienia – do 14.11.2022r.

 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w okolicznościach opisanych poniżej:

4.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

4.1.1  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

4.1.2  który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie, nie wykonał lub nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania następczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres 3 lat od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

5.  Podmiotowe środki dowodowe, na podstawie, których Zamawiający oceni spełnianie warunku zdolności technicznej i zawodowej oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający generuje samodzielnie.

Oświadczenie Wykonawcy, zawarte w formularzu ofertowym w zakresie dotyczącym niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 4.1.2.

6.  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych ofert, a także zweryfikować prawdziwość oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą, w sytuacji, w której wzbudzają one wątpliwości zamawiającego. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

 

7 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

 

8. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną. Negocjacje mogą dotyczyć treści ofert lub treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, iż negocjacje nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany  przedmiotu zamówienia oraz do wzrostu ceny zaoferowanej w ofercie.

W sytuacji, w której  zostaną złożone oferty o tej samej najniższej cenie – negocjacje zostaną przeprowadzone z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli odpowiednio te oferty.

 

9. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1) wraz z wypełnioną kalkulacją ceny zawartą w załączniku A

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana – dotyczy oferty składanej w formie papierowej).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (Witoszyce 10, 56-200 Góra)  w terminie do dnia 20.10.2022r.  roku do godz. 11.00 lub przesłać w postaci elektronicznej ( np. skany podpisanych: formularza oferty wraz
z odpowiednimi załącznikami   oraz  oświadczeń i dokumentów lub kopie lub komplet dokumentów podpisanych kwalifikowanym  podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub osobistym ) przed upływem wyznaczonego  terminu na adres poczty elektronicznej:
szkolawitoszyce@interia.pl

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Zakup  książek i elementów wyposażenia do biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””.

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu   20.10.2022r. godz. 11:20  w siedzibie Zamawiającego,
w gabinecie Dyrektora

 

 

UWAGA:

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawca winien BEZWZGLĘDNIE chroniąc własny interes prawny, potwierdzić
u Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, że Zamawiający ofertę otrzymał. Jeżeli Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego potwierdzenia, że otrzymał on jego ofertę nie przysługuje mu prawo podnoszenia argumentu o złożeniu oferty przed upływem terminu składania ofert, jeżeli po otwarciu ofert okazałoby się, że Zamawiający tej oferty nie otrzymał.

Oferty są jawne od chwili otwarcia z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji wykonawca winien zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz udowodnić, że wyczerpują one znamiona opisane w art. 11 pkt. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki:

1)      wzór formularza oferty cenowej,

2)       projekt umowy

3)        klauzula informacyjna RODO.

 

  

 

 

                                                                                         ………………………………….

 

                                                                                               / data i podpis Dyrektora/

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu ……………… roku  na stronie internetowej Zamawiającego :

http://www.zspipwitoszyce.edu.pl/aktualnosci/przetargi/zamowienia-publiczne

 oraz zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

 

 

II Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na „Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””.

opublikowane: 27 wrz 2022, 23:34 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 27 wrz 2022, 23:37 ]


Zadanie finansowane w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz kierunek interwencji 3.2. „ Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i Pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
II Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na „Zakup  książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””.

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), tj.  którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową
i Przedszkole w Witoszycach, o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.
,  uregulowane w K.C.

 

1. Zamawiający.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

-  Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup książek i regałów do biblioteki w ramach zadania
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”:

 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

 

2.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części, na które podzielono postępowanie.

            Dla każdej z części, na którą podzielono postępowanie Zamawiający odrębnie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oraz podpisze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

 

Wykonawca winien  wypełnić formularz ofertowy wraz z odpowiednimi załącznikami w sposób zgodny ze schematem wskazanym przez Zamawiającego, umożliwiającym weryfikację cen.

 

3. Termin realizacji zamówienia – do 10.11.2022r.

 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w okolicznościach opisanych poniżej:

 

4.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

4.1.1  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

4.1.2  który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie, nie wykonał lub nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania następczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres 3 lat od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

5.  Podmiotowe środki dowodowe, na podstawie, których Zamawiający oceni spełnianie warunku zdolności technicznej i zawodowej oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
,, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający generuje samodzielnie.

Oświadczenie Wykonawcy, zawarte w formularzu ofertowym w zakresie dotyczącym niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 4.1.2.

6.  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych ofert, a także zweryfikować prawdziwość oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą, w sytuacji, w której wzbudzają one wątpliwości zamawiającego. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

 

7 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

 

8. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną. Negocjacje mogą dotyczyć treści ofert lub treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, iż negocjacje nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany  przedmiotu zamówienia oraz do wzrostu ceny zaoferowanej w ofercie.

W sytuacji, w której  zostaną złożone oferty o tej samej najniższej cenie – negocjacje zostaną przeprowadzone z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli odpowiednio te oferty.

 

9. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1) wraz z wypełnioną kalkulacją ceny zawartą w załączniku A, B i C

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana – dotyczy oferty składanej w formie papierowej).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (Witoszyce 10, 56-200 Góra)  w terminie do dnia 03.10.2022r.  roku do godz. 12.00 lub przesłać w postaci elektronicznej ( np. skany podpisanych: formularza oferty wraz
z odpowiednimi załącznikami   oraz  oświadczeń i dokumentów lub kopie lub komplet dokumentów podpisanych kwalifikowanym  podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub osobistym ) przed upływem wyznaczonego  terminu na adres poczty elektronicznej:
szkolawitoszyce@interia.pl

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

„Zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””.

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu   03.10.2022r.. godz. 12:20  w siedzibie Zamawiającego,
w gabinecie Dyrektora

 

 

UWAGA:

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawca winien BEZWZGLĘDNIE, chroniąc własny interes prawny, potwierdzić
u Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, że Zamawiający ofertę otrzymał. Jeżeli Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego potwierdzenia, że otrzymał on jego ofertę nie przysługuje mu prawo podnoszenia argumentu o złożeniu oferty przed upływem terminu składania ofert, jeżeli po otwarciu ofert okazałoby się, że Zamawiający tej oferty nie otrzymał.

Oferty są jawne od chwili otwarcia z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji wykonawca winien zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz udowodnić, że wyczerpują one znamiona opisane w art. 11 pkt. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki:

1)      wzór formularza oferty cenowej,

2)       projekt umowy

3)        klauzula informacyjna RODO.

 

  

 

 

                                                                                         ………………………………….

 

                                                                                               / data i podpis Dyrektora/

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu ……………… roku  na stronie internetowej Zamawiającego :

http://www.zspipwitoszyce.edu.pl/aktualnosci/przetargi/zamowienia-publiczne

 oraz zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

 

 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na „Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””.

opublikowane: 25 sie 2022, 16:55 przez witoszyce szkola

Zadanie finansowane w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz kierunek interwencji 3.2. „ Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i Pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na „Zakup  książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””.

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), tj.  którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową
i Przedszkole w Witoszycach, o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.,  uregulowane w K.C.

 

1. Zamawiający.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

-  Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup książek i regałów do biblioteki w ramach zadania
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”:

 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

 

2.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części, na które podzielono postępowanie.

            Dla każdej z części, na którą podzielono postępowanie Zamawiający odrębnie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oraz podpisze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

 

Wykonawca winien  wypełnić formularz ofertowy wraz z odpowiednimi załącznikami w sposób zgodny ze schematem wskazanym przez Zamawiającego, umożliwiającym weryfikację cen.

 

3. Termin realizacji zamówienia – do 20.10.2022r.

 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w okolicznościach opisanych poniżej:

 

4.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

4.1.1  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

4.1.2  który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie, nie wykonał lub nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania następczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres 3 lat od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

5.  Podmiotowe środki dowodowe, na podstawie, których Zamawiający oceni spełnianie warunku zdolności technicznej i zawodowej oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej,, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający generuje samodzielnie.

Oświadczenie Wykonawcy, zawarte w formularzu ofertowym w zakresie dotyczącym niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 4.1.2.

6.  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych ofert, a także zweryfikować prawdziwość oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą, w sytuacji, w której wzbudzają one wątpliwości zamawiającego. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

 

7 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia, aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

 

8. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną. Negocjacje mogą dotyczyć treści ofert lub treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, iż negocjacje nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany  przedmiotu zamówienia oraz do wzrostu ceny zaoferowanej w ofercie.

W sytuacji, w której  zostaną złożone oferty o tej samej najniższej cenie – negocjacje zostaną przeprowadzone z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli odpowiednio te oferty.

 

9. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1) wraz z wypełnioną kalkulacją ceny zawartą w załączniku A, B i C

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana – dotyczy oferty składanej w formie papierowej).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (Witoszyce 10, 56-200 Góra)  w terminie do dnia 02.09.2022r.  roku do godz. 12.00 lub przesłać w postaci elektronicznej ( np. skany podpisanych:  formularza oferty wraz
z odpowiednimi załącznikami   oraz  oświadczeń i dokumentów lub kopie lub komplet dokumentów podpisanych kwalifikowanym  podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub osobistym ) przed upływem wyznaczonego  terminu na adres poczty elektronicznej:
szkolawitoszyce@interia.pl

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

„Zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””.

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu   02.09.2022r.. godz. 12:20  w siedzibie Zamawiającego,
w gabinecie Dyrektora

 

 

UWAGA:

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawca winien BEZWZGLĘDNIE,  chroniąc własny interes prawny, potwierdzić
u Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, że Zamawiający ofertę otrzymał. Jeżeli Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego potwierdzenia, że otrzymał on jego ofertę nie przysługuje mu prawo podnoszenia argumentu o złożeniu oferty przed upływem terminu składania ofert, jeżeli po otwarciu ofert okazałoby się, że Zamawiający tej oferty nie otrzymał.

Oferty są jawne od chwili otwarcia z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji wykonawca winien zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz udowodnić, że wyczerpują one znamiona opisane w art. 11 pkt. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki:

1)      wzór formularza oferty cenowej,

2)       projekt umowy

3)        klauzula informacyjna RODO.

 

  

 

 

                                                                                         ………………………………….

 

                                                                                               / data i podpis Dyrektora/

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu 26.08.2022 roku  na stronie internetowej Zamawiającego :

http://www.zspipwitoszyce.edu.pl/aktualnosci/przetargi/zamowienia-publiczne

 oraz zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

 

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 16 maj 2022, 06:05 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 20 maj 2022, 03:03 ]

 

Zadanie finansowane w ramach programu Laboratoria Przyszłości, -  inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na zakup wyposażenia w ramach  programu „Laboratoria przyszłości”

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), tj.  którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową
i Przedszkole w Witoszycach, o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.
,  uregulowane w K.C.

 

1. Zamawiający.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

-  Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach zadania:

Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

 

 Przedmiot zamówienia Drukarka 3D której zakres wyspecyfikowano odpowiednio
w załączniku A  do niniejszego ogłoszenia, zawierających zakres, opis oraz minimalne parametry techniczne.

 

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot dostawy o ile w specyfikacji nie określono inaczej wynosi 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego wyposażenia
i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.

 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

 

2.3 Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Wykonawca winien  wypełnić formularz ofertowy wraz z odpowiednimi załącznikami w sposób zgodny ze schematem wskazanym przez Zamawiającego, umożliwiającym weryfikację cen.

 

 

 

 

3. Termin realizacji zamówienia – do 03.06.2022r.

 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w okolicznościach opisanych poniżej:

 

4.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

4.1.1  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

4.1.2  który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie, nie wykonał lub nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania następczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres 3 lat od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

5.  Podmiotowe środki dowodowe, na podstawie których Zamawiający oceni spełnianie warunku zdolności technicznej i zawodowej oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Odpis  lub informacja z  Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
,, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający generuje samodzielnie.

Oświadczenie Wykonawcy, zawarte w formularzu ofertowym w zakresie dotyczącym niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 4.1.2.

6.  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych ofert, a także zweryfikować prawdziwość oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą, w sytuacji w której wzbudzają one wątpliwości zamawiającego. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

 

7 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia (także niezbędne instalacje, uruchomienia , zintegrowanie, konfiguracje czy też szkolenia ) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był
w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

 

8. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną. Negocjacje mogą dotyczyć treści ofert lub treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, iż negocjacje nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany  przedmiotu zamówienia oraz do wzrostu ceny zaoferowanej w ofercie.

W sytuacji, w której  zostaną złożone oferty o tej samej najniższej cenie – negocjacje zostaną przeprowadzone z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli odpowiednio te oferty.

 

9. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1) wraz z wypełnioną kalkulacją ceny zawartą w załączniku A

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana – dotyczy oferty składanej w formie papierowej).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (Witoszyce 10, 56-200 Góra)  w terminie do dnia 20.05.2022r.  roku do godz. 10.00 lub przesłać w postaci elektronicznej ( np. skany podpisanych:  formularza oferty wraz
z odpowiednimi załącznikami   oraz  oświadczeń i dokumentów lub kopie lub komplet dokumentów podpisanych kwalifikowanym  podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub osobistym ) przed upływem wyznaczonego  terminu na adres poczty elektronicznej:
szkolawitoszyce@interia.pl

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu   20.05.2022r. godz. 10.20  w siedzibie Zamawiającego,
w gabinecie Dyrektora

 

UWAGA:

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawca winien BEZWZGLĘDNIE,  chroniąc własny interes prawny, potwierdzić
u Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, że Zamawiający ofertę otrzymał. Jeżeli Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego potwierdzenia, że otrzymał on jego ofertę nie przysługuje mu prawo podnoszenia argumentu o złożeniu oferty przed upływem terminu składania ofert, jeżeli po otwarciu ofert okazałoby się, że Zamawiający tej oferty nie otrzymał.

Oferty są jawne od chwili otwarcia z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji wykonawca winien zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz udowodnić, że wyczerpują one znamiona opisane w art. 11 pkt. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki:

1)      wzór formularza oferty cenowej,

2)       projekt umowy

3)        klauzula informacyjna RODO.

 

  

 

 

                                                                                         ………………………………….

 

                                                                                               / data i podpis Dyrektora/

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu 17.05.2022 roku  na stronie internetowej Zamawiającego :

http://www.zspipwitoszyce.edu.pl/aktualnosci/przetargi/zamowienia-publiczne

 oraz zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA na ,,Dostawy papieru i materiałów biurowych do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach,,.

opublikowane: 7 lut 2022, 06:02 przez witoszyce szkola

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na ,,Dostawy papieru i materiałów biurowych do Zespołu Szkoła Podstawowa
 i Przedszkole w Witoszycach,,.

 

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych,  uregulowane w K.C.

 

1. Zamawiający.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Witoszyce 10, 56-200 Góra

tel: 65 543 13 23 

 

2. Przedmiot zamówienia.

 Dostawy papieru i materiałów biurowych do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach.

 

Szczegółowy wykaz asortymentu wskazano w załączniku 1A.

 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą najkorzystniejszej oferty, negocjacji treści oferty w zakresie elementów podlegających ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, że w wyniku negocjacji wartość negocjowana nie ulegnie podwyższeniu.

 

3. Termin realizacji zamówienia.

Umowa zostanie podpisana na czas określony do dnia 31 grudnia 2022.

Zasady realizacji zamówienia opisano w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-    znajdują się w. sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 3),

 

Zamawiający samodzielnie poprawi w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe oraz pisarskie, informując o tym Wykonawcę.

a)        Zamawiający za zgodą Wykonawcy poprawi w ofertach inne omyłki, polegające na niezgodności treści oferty z Ogłoszeniem, nie powodujące istotnych zmian w ofercie.

b)        W sytuacji, w której zostaną złożone oferty z tą samą najniższą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Cena w ofercie dodatkowej nie może przekraczać ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie pierwotnie złożonej.

 

 

6 . Sposób obliczenia ceny.

 

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

 

7. Kryteria oceny ofert.

 

-          cena – 100 % /minimalizacja/

 

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2. wypełniony załącznik 1A

3. wypełnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu- (załącznik nr 3),

4. aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert lub
w przypadku osoby, która nie prowadzi działalności – oświadczenie w treści formularza ofertowego, a w konsekwencji złoży oświadczenie niezbędne do zawarcia i prawidłowego rozliczenia umowy – zlecenia.

Uwaga: Wykonawca nie ma obowiązku załączyć do oferty odpisu z KRS lub informacji

z centralnej informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca w treści formularza ofertowego zawiera informację z odesłaniem do strony, z której Zamawiający może pobrać wydruk.

Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt 8 w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie. W przypadku  nie uzupełnienia dokumentów  lub w sytuacji, gdy uzupełnione dokumenty nadal będą zawierały  błędy Zamawiający odrzuci ofertę  Wykonawcy.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem ich konsekwencji oraz inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów, winny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

 

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

 

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego

w terminie do dnia 11 lutego  2021 roku do godz. 13 30,

bądź elektronicznie w formie skanu podpisanej oferty przed upływem terminu składania ofert na adres e-mail: szkolawitoszyce@interia.pl.

(należy potwierdzić fakt przesłania i otrzymania oferty pod numerem telefonu
65 543 13 23)

                        

TREŚĆ WSZYSTKICH OFERT NIEZALEŻNIE OD FORMY ZŁOŻENIA BĘDZIE UJAWNIONA PO UPŁYWIE TERMINU OTWARCIA OFERT.

 

 

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 

Oferta na ,,Sukcesywne dostawy papieru i materiałów biurowych do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach,,

 

Witoszyce 10,   56-200 Góra

NIE OTWIERAĆ PRZED 11.02.2022r. godz. 14:00

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lutego 2022  r. godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego

 

10. Termin związania ofertą.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

 

 

 

11. Unieważnienie postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)     nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)     wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)     postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu  ………….lutego 2022 roku  na stronie internetowej zamawiającego w zakładce bip.

 

 

12. Istotne postanowienia umowy.

 

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 .

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

Załączniki :

 

1)        wzór formularza oferty cenowej na materiały biurowe,

2)        projekt umowy,

3)        wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

______________________________________

(podpis Dyrektora Zespołu)

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA na„Dostawy środków czystości do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach”.

opublikowane: 7 lut 2022, 05:56 przez witoszyce szkola

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 

„Dostawy środków czystości do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach”
 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na„Dostawy środków czystości do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach”.                                                                                          

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych,  uregulowane w K.C.

 

1. Zamawiający.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Witoszyce 10, 56-200 Góra

tel: 65 543 13 23 

 

2. Przedmiot zamówienia.

2.1.Dostawy środków czystości do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach
.

Szczegółowy wykaz asortymentu wskazano w załączniku 1A.

 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą najkorzystniejszej oferty, negocjacji treści oferty w zakresie elementów podlegających ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, że w wyniku negocjacji wartość negocjowana nie ulegnie podwyższeniu.

 

3. Termin realizacji zamówienia.

Umowa zostanie podpisana na czas określony do dnia 31 grudnia 2022.

Zasady realizacji zamówienia opisano w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-    znajdują się w. sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 3),

 

Zamawiający samodzielnie poprawi w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe oraz pisarskie, informując o tym Wykonawcę.

a)        Zamawiający za zgodą Wykonawcy poprawi w ofertach inne omyłki, polegające na niezgodności treści oferty z Ogłoszeniem, nie powodujące istotnych zmian w ofercie.

b)        W sytuacji, w której zostaną złożone oferty z tą samą najniższą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Cena w ofercie dodatkowej nie może przekraczać ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie pierwotnie złożonej.

 

 

6 . Sposób obliczenia ceny.

 

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

 

7. Kryteria oceny ofert.

 

-          cena – 100 % /minimalizacja/

 

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2. wypełniony załącznik 1A

3. wypełnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu- (załącznik nr 3),

4. aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert lub w przypadku osoby, która nie prowadzi działalności – oświadczenie w treści formularza ofertowego, a w konsekwencji złoży oświadczenie niezbędne do zawarcia i prawidłowego rozliczenia umowy – zlecenia.

Uwaga: Wykonawca nie ma obowiązku załączyć do oferty odpisu z KRS lub informacji

z centralnej informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca w treści formularza ofertowego zawiera informację z odesłaniem do strony, z której Zamawiający może pobrać wydruk.

Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt 8 w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie. W przypadku  nie uzupełnienia dokumentów  lub w sytuacji, gdy uzupełnione dokumenty nadal będą zawierały  błędy Zamawiający odrzuci ofertę  Wykonawcy.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem ich konsekwencji oraz inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów, winny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

 

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

 

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego

w terminie do dnia 11 lutego 2022 roku do godz. 13 00,

bądź elektronicznie w formie skanu podpisanej oferty przed upływem terminu składania ofert na adres e-mail: szkolawitoszyce@interia.pl.

(należy potwierdzić fakt przesłania i otrzymania oferty pod numerem telefonu
65 543 13 23)

                        

TREŚĆ WSZYSTKICH OFERT NIEZALEŻNIE OD FORMY ZŁOŻENIA BĘDZIE UJAWNIONA PO UPŁYWIE TERMINU OTWARCIA OFERT.

 

 

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 

Oferta na „Dostawy środków czystości do Zespołu Szkoła Podstawowa
 i Przedszkole w Witoszycach”

 

Witoszyce 10,   56-200 Góra

NIE OTWIERAĆ PRZED 11.02.2022r. godz. 13:20

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2022r. godz. 13.20 w siedzibie Zamawiającego

 

10. Termin związania ofertą.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

 

 

11. Unieważnienie postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)     nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)     wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)     postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu  ……………….2022roku  na stronie internetowej zamawiającego w zakładce bip.

 

 

12. Istotne postanowienia umowy.

 

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 .

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

Załączniki :

 

1)        wzór formularza oferty cenowej na materiały biurowe,

2)        projekt umowy,

3)        wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

______________________________________

(podpis Dyrektora Zespołu)

 

 

 

IV ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 5 sty 2022, 01:24 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 5 sty 2022, 01:27 ]

Zadanie finansowane w ramach programu Laboratoria Przyszłości, -  inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


IV ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na zakup wyposażenia w ramach  programu „Laboratoria przyszłości”

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), tj.  którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową
i Przedszkole w Witoszycach, o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.
,  uregulowane w K.C.

 

1. Zamawiający.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

-  Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach zadania:

Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

 

 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A - B  do niniejszego ogłoszenia, zawierających zakres, opis oraz minimalne parametry techniczne.

 

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmioty dostawy o ile w specyfikacji nie określono inaczej wynosi 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego wyposażenia
i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.

 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

 

2.3 Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części, na które podzielono postępowanie.

            Dla każdej z części, na którą podzielono postępowanie Zamawiający odrębnie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oraz podpisze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Wykonawca winien zatem wypełnić formularz ofertowy wraz z odpowiednimi załącznikami w sposób zgodny ze schematem wskazanym przez Zamawiającego, umożliwiającym weryfikację cen odrębnie dla każdej z części, na którą podzielono postępowanie. Jeżeli Wykonawca złoży oferty na kilka z części w sposób uniemożliwiający ustalenie ceny dla każdej z nich odrębnie oferta zostanie odrzucona jako niezgodna
z ogłoszeniem.

 

3. Termin realizacji zamówienia – do 11.04.2022r.

 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w okolicznościach opisanych poniżej:

 

4.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

4.1.1  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

4.1.2  który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie, nie wykonał lub nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania następczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres 3 lat od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

5.  Podmiotowe środki dowodowe, na podstawie których Zamawiający oceni spełnianie warunku zdolności technicznej i zawodowej oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Odpis  lub informacja z  Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
,, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający generuje samodzielnie.

Oświadczenie Wykonawcy, zawarte w formularzu ofertowym w zakresie dotyczącym niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 4.1.2.

6.  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych ofert, a także zweryfikować prawdziwość oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą, w sytuacji w której wzbudzają one wątpliwości zamawiającego. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

 

7 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia (także niezbędne instalacje, uruchomienia , zintegrowanie, konfiguracje czy też szkolenia ) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był
w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

 

8. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną. Negocjacje mogą dotyczyć treści ofert lub treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, iż negocjacje nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany  przedmiotu zamówienia oraz do wzrostu ceny zaoferowanej w ofercie.

W sytuacji, w której  zostaną złożone oferty o tej samej najniższej cenie – negocjacje zostaną przeprowadzone z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli odpowiednio te oferty.

 

9. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1) wraz z wypełnioną kalkulacją ceny zawartą w załącznikach A - B / odpowiednio dla części, których oferta dotyczy /

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana – dotyczy oferty składanej w formie papierowej).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (Witoszyce 10, 56-200 Góra)  w terminie do dnia 12.01.2022r.  roku do godz. 12.00 lub przesłać w postaci elektronicznej ( np. skany podpisanych:  formularza oferty wraz
z odpowiednimi załącznikami   oraz  oświadczeń i dokumentów lub kopie lub komplet dokumentów podpisanych kwalifikowanym  podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub osobistym ) przed upływem wyznaczonego  terminu na adres poczty elektronicznej:
szkolawitoszyce@interia.pl

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu   12.01.2022r. godz. 12:20  w siedzibie Zamawiającego,
w gabinecie Dyrektora

 

UWAGA:

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawca winien BEZWZGLĘDNIE,  chroniąc własny interes prawny, potwierdzić
u Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, że Zamawiający ofertę otrzymał. Jeżeli Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego potwierdzenia, że otrzymał on jego ofertę nie przysługuje mu prawo podnoszenia argumentu o złożeniu oferty przed upływem terminu składania ofert, jeżeli po otwarciu ofert okazałoby się, że Zamawiający tej oferty nie otrzymał.

Oferty są jawne od chwili otwarcia z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji wykonawca winien zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz udowodnić, że wyczerpują one znamiona opisane w art. 11 pkt. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki:

1)      wzór formularza oferty cenowej,

2)       projekt umowy

3)        klauzula informacyjna RODO.

 

  

 

 

                                                                                         ………………………………….

 

                                                                                               / data i podpis Dyrektora/

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu 05.01.2022 roku  na stronie internetowej Zamawiającego :

http://www.zspipwitoszyce.edu.pl/aktualnosci/przetargi/zamowienia-publiczne

 oraz zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA na„Organizacja dowozu uczniów Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach na pływalnię „Delfinek””

opublikowane: 28 gru 2021, 12:38 przez witoszyce szkola

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na„Organizacja dowozu uczniów Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach na pływalnię „Delfinek””

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), tj.  którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową i Przedszkole w Witoszycach, o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.,  uregulowane w K.C.

 

1. Zamawiający.

Nabywca:  Gmina Góra ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra NIP 693-19-40-518

Odbiorca :Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Witoszyce 10, 56-200 Góra tel: 65 543 13 23 

 

2. 1. Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na przewozach dzieci i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami z Witoszyc , do Góry na basen „Delfinek” przy ul. Szkolnej 2, 56-200 Góra wraz z odwozem po zakończonych zajęciach  w ramach obowiązkowej nauki pływania  w zakresie zajęć z wychowania fizycznego, wg ustalonego harmonogramu.

2.      Przewozy będą świadczone w okresie od 10 stycznia 2022 r. do 21 grudnia 2022 r.,

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą najkorzystniejszej oferty, negocjacji treści oferty w zakresie elementów podlegających ocenie w ramach kryteriów
z zastrzeżeniem, że w wyniku negocjacji wartość negocjowana nie ulegnie podwyższeniu.

 

3. Termin realizacji zamówienia, osoba do kontaktu.

1. Umowa zostanie podpisana na czas określony od 10 stycznia 2022 r. do 21 grudnia 2022r.

2.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcą: Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-    znajdują się w sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

4.1.1  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

4.1.2który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie, nie wykonał lub nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania następczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres 3 lat od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

5.  Podmiotowe środki dowodowe, na podstawie których Zamawiający oceni spełnianie warunku zdolności technicznej i zawodowej oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Odpis  lub informacja z  Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
,, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający generuje samodzielnie.

Oświadczenie Wykonawcy, zawarte w formularzu ofertowym w zakresie dotyczącym niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 4.1.2.

6.  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych ofert, a także zweryfikować prawdziwość oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą, w sytuacji w której wzbudzają one wątpliwości zamawiającego. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

 7. Wymagania związane z wykonaniem:

1.      Dowozy i odwozy będą odbywać się z/do wyznaczonych  miejsc przystankowych. Trasa powinna przebiegać możliwie najkrótszą drogą.

2.      Zamawiający zapewnia osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w trakcie przejazdów – 1 opiekun/instruktor  na  maksymalnie 15 uczniów.

3.      Wykonawca winien posiadać uprawnienia do świadczenia przewozu osób, tj. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).

4.      Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich pozostałych zezwoleń wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do świadczenia usług objętych przedmiotem umowy na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem ich świadczenia.

5.      Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego stosowania się do godzin dowozu i odwozu ustalonych w opracowanym harmonogramie. Ustalenie ostatecznego harmonogramy dowozu  i odwozu Zamawiający dokonuje w porozumieniu z Wykonawcą.

6.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie , z powodu zmiany wynikających  np. z choroby instruktora, zamknięcia pływalni, ograniczeń epidemicznych itp.

7.      W przypadku odpracowania zajęć  w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego.

8.       Wykonawca winien posiadać odpowiednią ilość sprawnych technicznie pojazdów (szczególną uwagę należy zwrócić na instalację grzewczą w okresie zimowym), odpowiednio oznaczonych i zdolnych do przewiezienia dzieci i opiekunów dowożonych na danej trasie

9.      Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania taboru w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy oraz że usługi będą świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.

10.  Wykonawca zobligowany jest zapewnić wszystkim przewożonym uczniom miejsca siedzące.

11.   W razie uszkodzenia lub awarii pojazdu wykonującego przewóz, Wykonawca zobowiązuje się podstawić sprawny technicznie zastępczy pojazd w ciągu minimum 20 minut .

12.  Wykonawca jest obowiązany posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenia OC pojazdów uczestniczących w dowozach oraz zobligowany jest ubezpieczyć również przewożone w ramach umowy osoby od następstw nieszczęśliwych wypadków.

13.  Polisy ubezpieczenia Wykonawca przedkłada na wezwanie Zamawiającego.

14.   Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób.

15.  Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z wypadków lub innych zdarzeń wynikłych w czasie realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy, dlatego Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej odpowiadającej wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w  umowie.

16.   Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności OC w zakresie prowadzonej działalności.

17.  Wykonawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za dzieci/młodzież, które nie stawią się w oznaczonej godzinie w miejscu przystanku lub postoju pojazdu.

18.  Wykonawca zapozna się ze stanem dróg, na których realizowane będą przewozy.

19.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu palenia w pojeździe.

20.  Wykonanie przedmiotu umowy winno być zgodne z przepisami prawa, w szczególności z: a) ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), b) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.), c) ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).

21.  Wykonawca jest zobligowany do ochrony danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia usługi przewozu stanowiącej przedmiot zamówienia. Pozyskane dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

 

8. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 3),

Zamawiający samodzielnie poprawi w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe oraz pisarskie, informując o tym Wykonawcę.

a)        Zamawiający za zgodą Wykonawcy poprawi w ofertach inne omyłki, polegające na niezgodności treści oferty z Ogłoszeniem, nie powodujące istotnych zmian w ofercie.

b)        W sytuacji, w której zostaną złożone oferty z tą samą najniższą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Cena w ofercie dodatkowej nie może przekraczać ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie pierwotnie złożonej.

 

 

9 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

 

10. Kryteria oceny ofert.

 

-          cena – 100 % /minimalizacja/

 Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną. Negocjacje mogą dotyczyć treści ofert lub treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, iż negocjacje nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany  przedmiotu zamówienia oraz do wzrostu ceny zaoferowanej w ofercie.

W sytuacji, w której  zostaną złożone oferty o tej samej najniższej cenie – negocjacje zostaną przeprowadzone z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli odpowiednio te oferty.

 

11. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2. wypełnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu- (załącznik nr 3),

3. aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert lub
w przypadku osoby, która nie prowadzi działalności – oświadczenie w treści formularza ofertowego, a w konsekwencji złoży oświadczenie niezbędne do zawarcia i prawidłowego rozliczenia umowy – zlecenia.

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana – dotyczy oferty składanej w formie papierowej).

 

 

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

 

12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie(Witoszyce 10, 56-200 Góra)  w terminie do dnia 04.01.2022 r.  roku do godz. 10.00 lub przesłać w postaci elektronicznej ( np. skany podpisanych: formularza oferty wraz
z odpowiednimi załącznikami   oraz  oświadczeń i dokumentów lub kopie lub komplet dokumentów podpisanych kwalifikowanym  podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub osobistym ) przed upływem wyznaczonego  terminu na adres poczty elektronicznej:
szkolawitoszyce@interia.pl

                        

TREŚĆ WSZYSTKICH OFERT NIEZALEŻNIE OD FORMY ZŁOŻENIA BĘDZIE UJAWNIONA PO UPŁYWIE TERMINU OTWARCIA OFERT.

 

 

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 

Oferta na „Organizacja dowozu uczniów Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach na pływalnię „Delfinek””

NIE OTWIERAĆ PRZED 04.01.2022 r. godz. 10.15

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2021r.  godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego

 

 UWAGA:

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawca winien BEZWZGLĘDNIE,  chroniąc własny interes prawny, potwierdzić
u Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, że Zamawiający ofertę otrzymał. Jeżeli Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego potwierdzenia, że otrzymał on jego ofertę nie przysługuje mu prawo podnoszenia argumentu o złożeniu oferty przed upływem terminu składania ofert, jeżeli po otwarciu ofert okazałoby się, że Zamawiający tej oferty nie otrzymał.

Oferty są jawne od chwili otwarcia z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji wykonawca winien zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz udowodnić, że wyczerpują one znamiona opisane w art. 11 pkt. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 

13. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

14. Unieważnienie postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu 28.12.2021 roku  na stronie internetowej zamawiającego.

 

 

15. Istotne postanowienia umowy.

 

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 .

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

 

 

______________________________________

(podpis Dyrektora Zespołu)

 

III ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 10 gru 2021, 04:40 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 10 gru 2021, 04:54 ]

Zadanie finansowane w ramach programu Laboratoria Przyszłości, -  inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


III ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

na zakup wyposażenia w ramach  programu „Laboratoria przyszłości”

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), tj.  którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową
i Przedszkole w Witoszycach, o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.
,  uregulowane w K.C.

 

1. Zamawiający.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,

Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl

-  Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach zadania:

Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

 

 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A - B  do niniejszego ogłoszenia, zawierających zakres, opis oraz minimalne parametry techniczne.

 

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmioty dostawy o ile w specyfikacji nie określono inaczej wynosi 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego wyposażenia
i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.

 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

 

2.3 Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części, na które podzielono postępowanie.

            Dla każdej z części, na którą podzielono postępowanie Zamawiający odrębnie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oraz podpisze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Wykonawca winien zatem wypełnić formularz ofertowy wraz z odpowiednimi załącznikami w sposób zgodny ze schematem wskazanym przez Zamawiającego, umożliwiającym weryfikację cen odrębnie dla każdej z części, na którą podzielono postępowanie. Jeżeli Wykonawca złoży oferty na kilka z części w sposób uniemożliwiający ustalenie ceny dla każdej z nich odrębnie oferta zostanie odrzucona jako niezgodna
z ogłoszeniem.

 

3. Termin realizacji zamówienia – do 28.12.2021r.

 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w okolicznościach opisanych poniżej:

 

4.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

4.1.1  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

4.1.2  który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie, nie wykonał lub nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania następczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres 3 lat od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

5.  Podmiotowe środki dowodowe, na podstawie których Zamawiający oceni spełnianie warunku zdolności technicznej i zawodowej oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Odpis  lub informacja z  Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
,, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający generuje samodzielnie.

Oświadczenie Wykonawcy, zawarte w formularzu ofertowym w zakresie dotyczącym niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 4.1.2.

6.  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych ofert, a także zweryfikować prawdziwość oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą, w sytuacji w której wzbudzają one wątpliwości zamawiającego. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

 

7 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia (także niezbędne instalacje, uruchomienia , zintegrowanie, konfiguracje czy też szkolenia ) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był
w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

 

8. Kryteria oceny ofert

 cena- cena 100 %. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną. Negocjacje mogą dotyczyć treści ofert lub treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, iż negocjacje nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany  przedmiotu zamówienia oraz do wzrostu ceny zaoferowanej w ofercie.

W sytuacji, w której  zostaną złożone oferty o tej samej najniższej cenie – negocjacje zostaną przeprowadzone z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli odpowiednio te oferty.

 

9. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1) wraz z wypełnioną kalkulacją ceny zawartą w załącznikach A - B / odpowiednio dla części, których oferta dotyczy /

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana – dotyczy oferty składanej w formie papierowej).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (Witoszyce 10, 56-200 Góra)  w terminie do dnia 13.12.2021r.  roku do godz. 11.00 lub przesłać w postaci elektronicznej ( np. skany podpisanych:  formularza oferty wraz
z odpowiednimi załącznikami   oraz  oświadczeń i dokumentów lub kopie lub komplet dokumentów podpisanych kwalifikowanym  podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub osobistym ) przed upływem wyznaczonego  terminu na adres poczty elektronicznej:
szkolawitoszyce@interia.pl

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu   13.12.2021r. godz. 11:20  w siedzibie Zamawiającego,
w gabinecie Dyrektora

 

UWAGA:

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawca winien BEZWZGLĘDNIE,  chroniąc własny interes prawny, potwierdzić
u Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, że Zamawiający ofertę otrzymał. Jeżeli Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego potwierdzenia, że otrzymał on jego ofertę nie przysługuje mu prawo podnoszenia argumentu o złożeniu oferty przed upływem terminu składania ofert, jeżeli po otwarciu ofert okazałoby się, że Zamawiający tej oferty nie otrzymał.

Oferty są jawne od chwili otwarcia z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji wykonawca winien zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz udowodnić, że wyczerpują one znamiona opisane w art. 11 pkt. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki:

1)      wzór formularza oferty cenowej,

2)       projekt umowy

3)        klauzula informacyjna RODO.

 

  

 

 

                                                                                         ………………………………….

 

                                                                                               / data i podpis Dyrektora/

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu 10.12.2021  roku  na stronie internetowej Zamawiającego :

http://www.zspipwitoszyce.edu.pl/aktualnosci/przetargi/zamowienia-publiczne

 oraz zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 

 

 

1-10 of 14