OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA na„Organizacja dowozu uczniów Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach na pływalnię „Delfinek””

opublikowane: 18 sie 2021, 14:38 przez witoszyce szkola

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na„Organizacja dowozu uczniów Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach na pływalnię „Delfinek””

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.1129 z późn. zm.) prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych,  uregulowane w K.C.

 

1. Zamawiający.

Nabywca:  Gmina Góra ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra NIP 693-19-40-518

Odbiorca :Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Witoszyce 10, 56-200 Góratel: 65 543 13 23 

 

2. 1. Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na przewozach dzieci i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami z Witoszyc , do Góry na basen „Delfinek” przy ul. Szkolnej 2, 56-200 Góra wraz z odwozem po zakończonych zajęciach  w ramach obowiązkowej nauki pływania  w zakresie zajęć z wychowania fizycznego, wg ustalonego harmonogramu.

2.      Przewozy będą świadczone w okresie od 02 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r., 

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą najkorzystniejszej oferty, negocjacji treści oferty w zakresie elementów podlegających ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, że w wyniku negocjacji wartość negocjowana nie ulegnie podwyższeniu.

 

3. Termin realizacji zamówienia, osoba do kontaktu.

1. Umowa zostanie podpisana na czas określony od 02.09.2021 do dnia 22 grudnia 2021.

2.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcą: Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-    znajdują się w sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 5. Wymagania związane z wykonaniem:

1.      Dowozy i odwozy będą odbywać się z/do wyznaczonych  miejsc przystankowych. Trasa powinna przebiegać możliwie najkrótszą drogą.

2.      Zamawiający zapewnia osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w trakcie przejazdów – 1 opiekun/instruktor  na  maksymalnie 15 uczniów.

3.      Wykonawca winien posiadać uprawnienia do świadczenia przewozu osób, tj. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).

4.      Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich pozostałych zezwoleń wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do świadczenia usług objętych przedmiotem umowy na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem ich świadczenia.

5.      Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego stosowania się do godzin dowozu i odwozu ustalonych w opracowanym harmonogramie. Ustalenie ostatecznego harmonogramy dowozu  i odwozu Zamawiający dokonuje w porozumieniu z Wykonawcą.

6.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie , z powodu zmiany wynikających  np. z choroby instruktora, zamknięcia pływalni, ograniczeń epidemicznych itp.

7.      W przypadku odpracowania zajęć  w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego.

8.       Wykonawca winien posiadać odpowiednią ilość sprawnych technicznie pojazdów (szczególną uwagę należy zwrócić na instalację grzewczą w okresie zimowym), odpowiednio oznaczonych i zdolnych do przewiezienia dzieci i opiekunów dowożonych na danej trasie

9.      Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania taboru w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy oraz że usługi będą świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.

10.  Wykonawca zobligowany jest zapewnić wszystkim przewożonym uczniom miejsca siedzące.

11.   W razie uszkodzenia lub awarii pojazdu wykonującego przewóz, Wykonawca zobowiązuje się podstawić sprawny technicznie zastępczy pojazd w ciągu minimum 20 minut .

12.  Wykonawca jest obowiązany posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenia OC pojazdów uczestniczących w dowozach oraz zobligowany jest ubezpieczyć również przewożone w ramach umowy osoby od następstw nieszczęśliwych wypadków.

13.  Polisy ubezpieczenia Wykonawca przedkłada na wezwanie Zamawiającego.

14.   Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób.

15.  Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z wypadków lub innych zdarzeń wynikłych w czasie realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy, dlatego Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej odpowiadającej wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w  umowie.

16.   Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności OC w zakresie prowadzonej działalności.

17.  Wykonawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za dzieci/młodzież, które nie stawią się w oznaczonej godzinie w miejscu przystanku lub postoju pojazdu.

18.  Wykonawca zapozna się ze stanem dróg, na których realizowane będą przewozy.

19.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu palenia w pojeździe.

20.  Wykonanie przedmiotu umowy winno być zgodne z przepisami prawa, w szczególności z: a) ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), b) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.), c) ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).

21.  Wykonawca jest zobligowany do ochrony danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia usługi przewozu stanowiącej przedmiot zamówienia. Pozyskane dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

 

6. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 3),

Zamawiający samodzielnie poprawi w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe oraz pisarskie, informując o tym Wykonawcę.

a)        Zamawiający za zgodą Wykonawcy poprawi w ofertach inne omyłki, polegające na niezgodności treści oferty zOgłoszeniem, nie powodujące istotnych zmian w ofercie.

b)        W sytuacji, w której zostaną złożone oferty z tą samą najniższą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców dozłożenia dodatkowych ofert. Cena w ofercie dodatkowej nie może przekraczać ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie pierwotnie złożonej.

 

 

7 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

 

8. Kryteria oceny ofert.

 

-          cena – 100 % /minimalizacja/

 

9. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2. wypełnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu- (załącznik nr 3),

3. aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert lub
w przypadku osoby, która nie prowadzi działalności – oświadczenie w treści formularza ofertowego, a w konsekwencji złoży oświadczenie niezbędne do zawarcia i prawidłowego rozliczenia umowy – zlecenia.

Uwaga: Wykonawca nie ma obowiązku załączyć do oferty odpisu z KRS lub informacji

z centralnej informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca w treści formularza ofertowego zawiera informację z odesłaniem do strony, z której Zamawiający może pobrać wydruk.

Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt 8 w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie. W przypadku  nie uzupełnienia dokumentów  lub w sytuacji, gdy uzupełnione dokumenty nadal będą zawierały  błędy Zamawiający odrzuci ofertę  Wykonawcy.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem ich konsekwencji oraz inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów, winny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

 

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

 

10. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego

w terminie do dnia 27 sierpnia  2021 roku do godz. 12 00,

bądź elektronicznie w formie skanu podpisanej oferty przed upływem terminu składania ofert na adres e-mail: szkolawitoszyce@interia.pl.

(należy potwierdzić fakt przesłania i otrzymania oferty pod numerem telefonu
65 543 13 23)

                        

TREŚĆ WSZYSTKICH OFERT NIEZALEŻNIE OD FORMY ZŁOŻENIA BĘDZIE UJAWNIONA PO UPŁYWIE TERMINU OTWARCIA OFERT.

 

 

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 

Oferta na „Organizacja dowozu uczniów Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach na pływalnię „Delfinek””

Witoszyce 10,   56-200 Góra

NIE OTWIERAĆ PRZED 27.08.2021 r. godz. 12.30

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia  2021r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego

 

 

10. Termin związania ofertą.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

11. Unieważnienie postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu … sierpnia 2021 roku  na stronie internetowej zamawiającego w zakładce bip.

 

 

12. Istotne postanowienia umowy.

 

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 .

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

Załączniki :

 

1) wzór formularza ofertowego,

2) projekt umowy,

3)wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4) oświadczenie RODO.

 

 

 

 

 

______________________________________

(podpis Dyrektora Zespołu)

 

ĉ
witoszyce szkola,
18 sie 2021, 14:39
ĉ
witoszyce szkola,
18 sie 2021, 14:39
ĉ
witoszyce szkola,
18 sie 2021, 14:39
ĉ
witoszyce szkola,
18 sie 2021, 14:39
Comments