OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA na„Organizacja dowozu uczniów Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach na pływalnię „Delfinek””

opublikowane: 28 gru 2021, 12:38 przez witoszyce szkola

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

na„Organizacja dowozu uczniów Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach na pływalnię „Delfinek””

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), tj.  którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową i Przedszkole w Witoszycach, o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.,  uregulowane w K.C.

 

1. Zamawiający.

Nabywca:  Gmina Góra ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra NIP 693-19-40-518

Odbiorca :Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Witoszyce 10, 56-200 Góra tel: 65 543 13 23 

 

2. 1. Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na przewozach dzieci i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami z Witoszyc , do Góry na basen „Delfinek” przy ul. Szkolnej 2, 56-200 Góra wraz z odwozem po zakończonych zajęciach  w ramach obowiązkowej nauki pływania  w zakresie zajęć z wychowania fizycznego, wg ustalonego harmonogramu.

2.      Przewozy będą świadczone w okresie od 10 stycznia 2022 r. do 21 grudnia 2022 r.,

2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą najkorzystniejszej oferty, negocjacji treści oferty w zakresie elementów podlegających ocenie w ramach kryteriów
z zastrzeżeniem, że w wyniku negocjacji wartość negocjowana nie ulegnie podwyższeniu.

 

3. Termin realizacji zamówienia, osoba do kontaktu.

1. Umowa zostanie podpisana na czas określony od 10 stycznia 2022 r. do 21 grudnia 2022r.

2.      Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcą: Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-    znajdują się w sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

4.1.1  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

4.1.2który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie, nie wykonał lub nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania następczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres 3 lat od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

5.  Podmiotowe środki dowodowe, na podstawie których Zamawiający oceni spełnianie warunku zdolności technicznej i zawodowej oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Odpis  lub informacja z  Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
,, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający generuje samodzielnie.

Oświadczenie Wykonawcy, zawarte w formularzu ofertowym w zakresie dotyczącym niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 4.1.2.

6.  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych ofert, a także zweryfikować prawdziwość oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą, w sytuacji w której wzbudzają one wątpliwości zamawiającego. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

 7. Wymagania związane z wykonaniem:

1.      Dowozy i odwozy będą odbywać się z/do wyznaczonych  miejsc przystankowych. Trasa powinna przebiegać możliwie najkrótszą drogą.

2.      Zamawiający zapewnia osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w trakcie przejazdów – 1 opiekun/instruktor  na  maksymalnie 15 uczniów.

3.      Wykonawca winien posiadać uprawnienia do świadczenia przewozu osób, tj. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).

4.      Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich pozostałych zezwoleń wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do świadczenia usług objętych przedmiotem umowy na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem ich świadczenia.

5.      Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego stosowania się do godzin dowozu i odwozu ustalonych w opracowanym harmonogramie. Ustalenie ostatecznego harmonogramy dowozu  i odwozu Zamawiający dokonuje w porozumieniu z Wykonawcą.

6.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie , z powodu zmiany wynikających  np. z choroby instruktora, zamknięcia pływalni, ograniczeń epidemicznych itp.

7.      W przypadku odpracowania zajęć  w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego.

8.       Wykonawca winien posiadać odpowiednią ilość sprawnych technicznie pojazdów (szczególną uwagę należy zwrócić na instalację grzewczą w okresie zimowym), odpowiednio oznaczonych i zdolnych do przewiezienia dzieci i opiekunów dowożonych na danej trasie

9.      Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania taboru w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy oraz że usługi będą świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.

10.  Wykonawca zobligowany jest zapewnić wszystkim przewożonym uczniom miejsca siedzące.

11.   W razie uszkodzenia lub awarii pojazdu wykonującego przewóz, Wykonawca zobowiązuje się podstawić sprawny technicznie zastępczy pojazd w ciągu minimum 20 minut .

12.  Wykonawca jest obowiązany posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenia OC pojazdów uczestniczących w dowozach oraz zobligowany jest ubezpieczyć również przewożone w ramach umowy osoby od następstw nieszczęśliwych wypadków.

13.  Polisy ubezpieczenia Wykonawca przedkłada na wezwanie Zamawiającego.

14.   Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób.

15.  Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z wypadków lub innych zdarzeń wynikłych w czasie realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy, dlatego Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej odpowiadającej wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w  umowie.

16.   Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności OC w zakresie prowadzonej działalności.

17.  Wykonawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za dzieci/młodzież, które nie stawią się w oznaczonej godzinie w miejscu przystanku lub postoju pojazdu.

18.  Wykonawca zapozna się ze stanem dróg, na których realizowane będą przewozy.

19.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu palenia w pojeździe.

20.  Wykonanie przedmiotu umowy winno być zgodne z przepisami prawa, w szczególności z: a) ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), b) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.), c) ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).

21.  Wykonawca jest zobligowany do ochrony danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia usługi przewozu stanowiącej przedmiot zamówienia. Pozyskane dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

 

8. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 3),

Zamawiający samodzielnie poprawi w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe oraz pisarskie, informując o tym Wykonawcę.

a)        Zamawiający za zgodą Wykonawcy poprawi w ofertach inne omyłki, polegające na niezgodności treści oferty z Ogłoszeniem, nie powodujące istotnych zmian w ofercie.

b)        W sytuacji, w której zostaną złożone oferty z tą samą najniższą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Cena w ofercie dodatkowej nie może przekraczać ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie pierwotnie złożonej.

 

 

9 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

 

10. Kryteria oceny ofert.

 

-          cena – 100 % /minimalizacja/

 Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną. Negocjacje mogą dotyczyć treści ofert lub treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, iż negocjacje nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany  przedmiotu zamówienia oraz do wzrostu ceny zaoferowanej w ofercie.

W sytuacji, w której  zostaną złożone oferty o tej samej najniższej cenie – negocjacje zostaną przeprowadzone z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli odpowiednio te oferty.

 

11. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2. wypełnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu- (załącznik nr 3),

3. aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert lub
w przypadku osoby, która nie prowadzi działalności – oświadczenie w treści formularza ofertowego, a w konsekwencji złoży oświadczenie niezbędne do zawarcia i prawidłowego rozliczenia umowy – zlecenia.

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana – dotyczy oferty składanej w formie papierowej).

 

 

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

 

 

12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie(Witoszyce 10, 56-200 Góra)  w terminie do dnia 04.01.2022 r.  roku do godz. 10.00 lub przesłać w postaci elektronicznej ( np. skany podpisanych: formularza oferty wraz
z odpowiednimi załącznikami   oraz  oświadczeń i dokumentów lub kopie lub komplet dokumentów podpisanych kwalifikowanym  podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub osobistym ) przed upływem wyznaczonego  terminu na adres poczty elektronicznej:
szkolawitoszyce@interia.pl

                        

TREŚĆ WSZYSTKICH OFERT NIEZALEŻNIE OD FORMY ZŁOŻENIA BĘDZIE UJAWNIONA PO UPŁYWIE TERMINU OTWARCIA OFERT.

 

 

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

 

Oferta na „Organizacja dowozu uczniów Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Witoszycach na pływalnię „Delfinek””

NIE OTWIERAĆ PRZED 04.01.2022 r. godz. 10.15

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2021r.  godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego

 

 UWAGA:

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawca winien BEZWZGLĘDNIE,  chroniąc własny interes prawny, potwierdzić
u Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, że Zamawiający ofertę otrzymał. Jeżeli Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego potwierdzenia, że otrzymał on jego ofertę nie przysługuje mu prawo podnoszenia argumentu o złożeniu oferty przed upływem terminu składania ofert, jeżeli po otwarciu ofert okazałoby się, że Zamawiający tej oferty nie otrzymał.

Oferty są jawne od chwili otwarcia z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji wykonawca winien zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz udowodnić, że wyczerpują one znamiona opisane w art. 11 pkt. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 

13. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

 

14. Unieważnienie postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu 28.12.2021 roku  na stronie internetowej zamawiającego.

 

 

15. Istotne postanowienia umowy.

 

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 .

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

 

 

______________________________________

(podpis Dyrektora Zespołu)

 

ĉ
witoszyce szkola,
28 gru 2021, 12:38
ĉ
witoszyce szkola,
28 gru 2021, 12:38
ĉ
umowa.doc
(72k)
witoszyce szkola,
28 gru 2021, 12:38
ĉ
witoszyce szkola,
28 gru 2021, 12:38
Comments