Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 25 lis 2021, 23:28 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 26 lis 2021, 01:39 ]


Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
na zakup wyposażenia w ramach  programu „Laboratoria przyszłości” 
 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), tj.  którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkołę Podstawową 
i Przedszkole w Witoszycach, o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.,  uregulowane w K.C.

1. Zamawiający.
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra,
Tel.: 65 543 13 23, email: szkolawitoszyce@interia.pl 
-  Leszek Stecki – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach:
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach zadania:

Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

 Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A- E  do niniejszego ogłoszenia, zawierających zakres, opis oraz minimalne parametry techniczne.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmioty dostawy o ile w specyfikacji nie określono inaczej wynosi 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego wyposażenia 
i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.
 
2.2. Nie  dopuszcza się składania ofert  wariantowych.

2.3 Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części, na które podzielono postępowanie.
  Dla każdej z części, na którą podzielono postępowanie Zamawiający odrębnie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oraz podpisze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Wykonawca winien zatem wypełnić formularz ofertowy wraz z odpowiednimi załącznikami w sposób zgodny ze schematem wskazanym przez Zamawiającego, umożliwiającym weryfikację cen odrębnie dla każdej z części, na którą podzielono postępowanie. Jeżeli Wykonawca złoży oferty na kilka z części w sposób uniemożliwiający ustalenie ceny dla każdej z nich odrębnie oferta zostanie odrzucona jako niezgodna 
z ogłoszeniem. 

3. Termin realizacji zamówienia – do 17.12.2021r.

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
w okolicznościach opisanych poniżej: 

4.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
4.1.1  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
4.1.2  który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie, nie wykonał lub nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania następczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres 3 lat od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
5.  Podmiotowe środki dowodowe, na podstawie których Zamawiający oceni spełnianie warunku zdolności technicznej i zawodowej oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
Odpis  lub informacja z  Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej,, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający generuje samodzielnie.
Oświadczenie Wykonawcy, zawarte w formularzu ofertowym w zakresie dotyczącym niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 4.1.2.
6.  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie treści złożonych ofert, a także zweryfikować prawdziwość oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą, w sytuacji w której wzbudzają one wątpliwości zamawiającego. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

7 . Sposób obliczenia ceny.
Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu  realizacji przedmiotu zamówienia (także niezbędne instalacje, uruchomienia , zintegrowanie, konfiguracje czy też szkolenia ) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był 
w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

8. Kryteria oceny ofert
 cena- cena 100 %. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną. Negocjacje mogą dotyczyć treści ofert lub treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów z zastrzeżeniem, iż negocjacje nie mogą doprowadzić do istotnej zmiany  przedmiotu zamówienia oraz do wzrostu ceny zaoferowanej w ofercie.
W sytuacji, w której  zostaną złożone oferty o tej samej najniższej cenie – negocjacje zostaną przeprowadzone z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli odpowiednio te oferty.

9. Zawartość oferty.
Oferta winna zawierać:
1) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1) wraz z wypełnioną kalkulacją ceny zawartą w załącznikach A- E / odpowiednio dla części, których oferta dotyczy / 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana – dotyczy oferty składanej w formie papierowej).
OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA 
Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (Witoszyce 10, 56-200 Góra)  w terminie do dnia 30.11.2021r.  roku do godz. 12.00 lub przesłać w postaci elektronicznej ( np. skany podpisanych:  formularza oferty wraz 
z odpowiednimi załącznikami   oraz  oświadczeń i dokumentów lub kopie lub komplet dokumentów podpisanych kwalifikowanym  podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub osobistym ) przed upływem wyznaczonego  terminu na adres poczty elektronicznej: szkolawitoszyce@interia.pl 
Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu   30.11.2021r. godz. 12:20  w siedzibie Zamawiającego, 
w gabinecie Dyrektora

UWAGA:
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wykonawca winien BEZWZGLĘDNIE,  chroniąc własny interes prawny, potwierdzić 
u Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, że Zamawiający ofertę otrzymał. Jeżeli Wykonawca nie uzyska od Zamawiającego potwierdzenia, że otrzymał on jego ofertę nie przysługuje mu prawo podnoszenia argumentu o złożeniu oferty przed upływem terminu składania ofert, jeżeli po otwarciu ofert okazałoby się, że Zamawiający tej oferty nie otrzymał.
Oferty są jawne od chwili otwarcia z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji wykonawca winien zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oraz udowodnić, że wyczerpują one znamiona opisane w art. 11 pkt. 4 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Termin związania ofertą.                                                                                                    
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty. 

11. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:
1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,
2)       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 
Załączniki:
1)      wzór formularza oferty cenowej,
2)       projekt umowy
3)        klauzula informacyjna RODO.
 
  


………………………………….

/ data i podpis Dyrektora/ 

Ogłoszenie opublikowano w dniu 26.11.2021  roku  na stronie internetowej Zamawiającego :
http://www.zspipwitoszyce.edu.pl/aktualnosci/przetargi/zamowienia-publiczne 
 oraz zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

12. Istotne postanowienia umowy.
Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

ĉ
witoszyce szkola,
25 lis 2021, 23:40
ĉ
witoszyce szkola,
25 lis 2021, 23:40
ĉ
witoszyce szkola,
25 lis 2021, 23:40
ĉ
witoszyce szkola,
25 lis 2021, 23:40
ĉ
witoszyce szkola,
25 lis 2021, 23:40
ĉ
witoszyce szkola,
25 lis 2021, 23:41
ĉ
witoszyce szkola,
25 lis 2021, 23:41
ĉ
witoszyce szkola,
25 lis 2021, 23:42
ĉ
witoszyce szkola,
25 lis 2021, 23:41
Comments