Aktualności‎ > ‎

Stypendium w roku szkolnym 2016/17 w gminie Góra

opublikowane: 11 sie 2016, 11:33 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 12 paź 2016, 03:12 ]
Burmistrz Góry informuje o warunkach przyznawania stypendium szkolnego, które może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (aktualna kwota 514,00 zł netto). Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra. W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowę najmu mieszkania zawartą przez rodziców) oraz zaświadczenie z miejsca zameldowania o niepobieraniu takiego świadczenia.

 

Jednocześnie informujmy, że świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

 

Termin składania wniosków: UMiG w Górze, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, pok. 5 w terminie od 1 września do 15 września 2016 r.

 

Wnioski do pobrania poniżej

Ċ
witoszyce szkola,
11 sie 2016, 11:41
ĉ
witoszyce szkola,
11 sie 2016, 11:41
ĉ
witoszyce szkola,
11 sie 2016, 11:42
ĉ
witoszyce szkola,
11 sie 2016, 11:42
ĉ
witoszyce szkola,
11 sie 2016, 11:42
ĉ
witoszyce szkola,
11 sie 2016, 11:42
Ċ
witoszyce szkola,
11 sie 2016, 11:42
Ċ
witoszyce szkola,
11 sie 2016, 11:42
Comments