Komunikaty


Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021

opublikowane: 21 sie 2020, 00:48 przez witoszyce szkola

    Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy
w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce OBSŁUGA PETENTA  - EDUKACJA:
www.bip.gora.com.pl/.

Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 528,00 zł. Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2020 r.

opublikowane: 28 kwi 2020, 03:57 przez witoszyce szkola

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2020 r.

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 29 maja 2020 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

 • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio  w szkołach (do udostępnionej przez szkołę skrzynki),
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Liceum Ogólnokształcące w Górze i pozostałe szkoły) w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze
  (do udostępnionej przez Urząd skrzynki).

 

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 12czerwca 2020 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

 

UWAGA

 

 

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

 

np.

pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)


i podpis wnioskodawcy

 W załączniku wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Opieka stomatologiczna

opublikowane: 16 sty 2020, 01:42 przez witoszyce szkola

Opieka stomatologiczna sprawowana jest w gabinecie dentystycznym dr Doroty Łęckiej zlokalizowanym w Górze przy ulicy Marii Konopnickiej 2. Świadczenia ogólnostomatologiczne wykonywane są na pisemną zgodę ich rodziców. Uczeń zgłasza się do gabinetu pod opieką rodzica, który wcześniej dokonuje rejestracji pod numerem telefonu 65544 15 79 lub 691 503 025

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2019 r.

opublikowane: 21 lis 2019, 02:26 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 21 lis 2019, 11:20 ]

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

 • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio w szkołach,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Liceum Ogólnokształcące w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury
  i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5

w terminie do 13 grudnia 2019 roku.

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej
z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 24 grudnia 2019 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego.

 W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

 

 

 

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2019 r.

opublikowane: 15 maj 2019, 05:23 przez witoszyce szkola

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

 • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio w szkołach,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury 
  i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5

w terminie do 10 czerwca 2019 roku.

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej
z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 14 czerwca 2019 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego, w kasie szkoły bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Góra.

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2018 r.

opublikowane: 8 maj 2018, 14:32 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 8 maj 2018, 14:36 ]

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 4 czerwca 2018 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

 • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio w szkołach,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury
  i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 22czerwca 2018 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego, w kasie szkoły bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Góra.

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej
z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.


Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2017 r.

opublikowane: 28 lis 2017, 08:38 przez witoszyce szkola

Przypominamy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

 • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio w szkołach,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5

w terminie od 27 listopada do 8 grudnia 2017 roku.


Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 29 grudnia 2017 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego, w kasie szkoły bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Góra.

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Stypendium w roku szkolnym 2017/18 w gminie Góra

opublikowane: 29 sie 2017, 13:54 przez witoszyce szkola

Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce wykaz świadczonych usług: www.bip.gora.com.pl.

 

Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (aktualna kwota 514,00 zł netto). Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2016 r.

opublikowane: 24 lis 2016, 05:07 przez witoszyce szkola

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

·         dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych bezpośrednio w szkołach,

·         dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury
i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5

do 8 grudnia 2016 roku.

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej
z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 30 grudnia 2016 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego, w kasie szkoły bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Góra.

 W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

 

Reforma systemu oświaty w Polsce

opublikowane: 24 lis 2016, 04:30 przez witoszyce szkola

Podstawowe informacje dotyczące reformy systemu oświaty w Polsce.

Pakiet zawierający podstawowe informacje dotyczące reformy systemu oświaty w Polsce to: broszura, w której w syntetyczny sposób przedstawiliśmy najważniejsze zmiany oraz dwa plakaty pokazujące poszczególne etapy wdrażania reformy. W załącznikach znajdują się pliki elektroniczne wszystkich materiałów.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.

1-10 of 12