Komunikaty


Stypendium szkolne w roku 2022/2023 w Gminie Góra

opublikowane: 14 sie 2022, 15:33 przez witoszyce szkola

Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce URZĄD MIASTA I GMINY W GÓRZE - ZAŁATWIANIE SPRAW - EDUKACJA: www.bip.gora.com.pl/

 

Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwoty 600,00 zł. Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.

UWAGA

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny musi być złożone na druku przygotowanym przez UMiG w Górze (druk do pobrania).

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2022 r.

opublikowane: 17 maj 2022, 06:13 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 17 maj 2022, 06:15 ]

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2022 r.

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 9 czerwca 2022 r.oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

  • dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze.

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 17czerwca 2022 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego.Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającejz przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

 

UWAGA

 

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

 

np.

pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)


i podpis wnioskodawcy

 

 


 

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2021 r.

opublikowane: 3 gru 2021, 13:17 przez witoszyce szkola

Przypominany, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpiw terminie do 31 grudnia 2021 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 10 grudnia 2021 r.(do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).

 

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składaćw Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5

 

UWAGA

 

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

np.

pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)


i podpis wnioskodawcy

 

Stypendium szkolne w roku 2021/2022 w Gminie Góra

opublikowane: 23 sie 2021, 04:57 przez witoszyce szkola

     Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy
w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce URZĄD MIASTA
I GMINY W GÓRZE -ZAŁATWIANIE SPRAW - EDUKACJA: www.bip.gora.com.pl/

 

Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwoty528,00 zł netto, a od 01.01.2022 r. kwoty600,00 zł. Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.

 

 

 

 

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2021 r.

opublikowane: 16 maj 2021, 23:48 przez witoszyce szkola

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 7 czerwca 2021 r.oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 18czerwca 2021 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego.Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającejz przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

 

UWAGA

 

 

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

 

np.

pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)


i podpis wnioskodawcy

 

 

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2020 r.

opublikowane: 22 paź 2020, 01:17 przez witoszyce szkola

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2020 r.

Przypominany, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi:


  • za okres IX - X 2020 r. w terminie do 30 października 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 23 października 2020 r.

  • za okres XI – XII 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 11 grudnia 2020 r.

(do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).


W przypadku złożenia dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne po 23 października 2020 r., jednakże nie później niż do 11 grudnia 2020 r. stypendium za okres IX-XII 2020 r. wypłacone będzie w drugim terminie tj. do 31 grudnia
2020 r.


Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

  • dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5 – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wizyty (tel. 65 544 36 25).


UWAGA


Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

np.

pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)


                                            i podpis wnioskodawcyStypendia szkolne wrzesień - grudzień 2020 r.

opublikowane: 5 paź 2020, 05:18 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 5 paź 2020, 05:19 ]

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi:

 

·         za okres IX - X 2020 r. w terminie do 30 października 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 23 października 2020 r.

·         za okres XI – XII 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 11 grudnia 2020 r.

(do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).

 

W przypadku złożenia dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne po23 października 2020 r., jednakże nie później niż do 11 grudnia 2020 r. stypendium za okres IX-XII 2020 r. wypłacone będzie w drugim terminie tj. do 31 grudnia
2020 r.

 

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

 W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.


Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021

opublikowane: 21 sie 2020, 00:48 przez witoszyce szkola

    Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy
w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce OBSŁUGA PETENTA  - EDUKACJA:
www.bip.gora.com.pl/.

Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 528,00 zł. Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2020 r.

opublikowane: 28 kwi 2020, 03:57 przez witoszyce szkola

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2020 r.

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 29 maja 2020 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

  • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio  w szkołach (do udostępnionej przez szkołę skrzynki),
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Liceum Ogólnokształcące w Górze i pozostałe szkoły) w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze
    (do udostępnionej przez Urząd skrzynki).

 

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 12czerwca 2020 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

 

UWAGA

 

 

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

 

np.

pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)


i podpis wnioskodawcy

 W załączniku wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Opieka stomatologiczna

opublikowane: 16 sty 2020, 01:42 przez witoszyce szkola

Opieka stomatologiczna sprawowana jest w gabinecie dentystycznym dr Doroty Łęckiej zlokalizowanym w Górze przy ulicy Marii Konopnickiej 2. Świadczenia ogólnostomatologiczne wykonywane są na pisemną zgodę ich rodziców. Uczeń zgłasza się do gabinetu pod opieką rodzica, który wcześniej dokonuje rejestracji pod numerem telefonu 65544 15 79 lub 691 503 025

1-10 of 19