Komunikaty

Data publikacji: 2023-05-08

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2023 r.

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 12 czerwca 2023 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze.
Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 21 czerwca 2023 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

UWAGA

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

np.
pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)

i podpis wnioskodawcy

Lista wydatków

Data publikacji: 2020-01-16

Opieka stomatologiczna


Opieka stomatologiczna sprawowana jest w gabinecie dentystycznym dr Doroty Łęckiej zlokalizowanym w Górze przy ulicy Marii Konopnickiej 2. Świadczenia ogólnostomatologiczne wykonywane są na pisemną zgodę ich rodziców. Uczeń zgłasza się do gabinetu pod opieką rodzica, który wcześniej dokonuje rejestracji pod numerem telefonu 65544 15 79 lub 691 503 025