Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

2022/2023

Przewodnicząca

Marta Łuczak

Z-ca Przewodniczącej

Sekretarz

Skarbnik