RODO

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

a.          

1.    Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra.

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: kas5@poczta.onet.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego, w szczególności, z zadań i obowiązków Administratora określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz innymi przepisami prawa, którym podlega, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.    Administrator przetwarza Państwa dane osobowe[1]: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail

5.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,

w tym przepisach archiwalnych i Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

6.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7.    Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

b.         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

c.         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

d.        prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e.         prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

9.    Państwa danych osobowe zostały pozyskane od rodziców ucznia (dane przykładowe)

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Klauzula informacyjna RODO

dla osoby, której dane są przetwarzane, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach z siedzibą mieszczącą się pod adresem:  Witoszyce 10, 56-200 Góra, tel. 65 543 13 23 – zwana dalej „Administratorem”.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kas5@poczta.onet.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu realizacji umowy zawartej przez Administratora, której jest Pani/Pan stroną, lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności podmiotom zaangażowanym przez Administratora do wykonania przedmiotu umowy, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa – w szczególności organowi prowadzącemu i nadzorującemu, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzącemu system informacji oświatowej, organom podatkowym i ubezpieczeń społecznych; 3) ubezpieczycielom, operatorom pocztowym, bankom.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w umowie, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych przetwarzanych w związku z umową.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy - osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania – Administrator odmówi zawarcia umowy.

 


Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

1) Administratorem Państwa danych jest   Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: kas5@poczta.onet.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego, w szczególności,  z zadań i obowiązków Administratora określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz innymi przepisami prawa, którym podlega, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu wskazanym w treści zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,

w tym przepisach archiwalnych i Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

dla osoby, której dane są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Witoszyce 10, 56-200 Góra, tel. 65 543 13 23   – zwana dalej „Administratorem”.

 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kas5@poczta.onet.pl,bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1.

 

3. Pani/Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO, jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora określonego przepisami prawa pracy, w szczególności: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz/lub ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – w celu nawiązania stosunku pracy. Jeżeli poda Pani/Pan niewymagane dane, to Administrator potraktuje takie zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i/lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO, w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym. W odniesieniu do tych danych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności podmiotom zaangażowanym przez Administratora do wykonania przedmiotu umowy, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa – w szczególności organowi prowadzącemu i nadzorującemu, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, Biuru Informacyjnemu Krajowego Rejestru Karnego; 3) operatorom pocztowym.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości nawiązania stosunku pracy, przy czym podanie danych osobowych, nie wymaganych ustawą, pozostaje bez wpływu na cel przetwarzania.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

dla osoby, której dane są przetwarzane jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Witoszyce 10, 56-200 Góra, tel. 65 543 13 23 – zwana dalej „Administratorem”.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kas5@poczta.onet.pl,bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w celu wykonania, przez Administratora, zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz innych przepisów prawa, którym Administrator podlega.

4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności podmiotom zaangażowanym przez Administratora do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa – w szczególności organowi prowadzącemu i nadzorującemu, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzącemu system informacji oświatowej, organom podatkowym i ubezpieczeń społecznych; 3) ubezpieczycielom, operatorom pocztowym, bankom.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania lub pozyskanie danych osobowych, przez Administratora, w sposób inny, niż od Pani/Pana.

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca monitoringu wizyjnego

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: „RODO” informuję, że:

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O DOSTĘP DO

INFORMACJI PUBLICZNEJ

I


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach,

Witoszyce 10, 56-200 Góra reprezentowany przez Dyrektora jednostki

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach,

Witoszyce 10, 56-200 Góra

- telefonicznie: (65) 543 13 23

- pod adresem poczty elektronicznej: szkolawitoszyce@interia.pl


II


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kas5@poczta.onet.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


III


CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH


Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, zaś w zakresie prawnie uzasadnionych interesów do czasu wniesienia sprzeciwu, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Do czasu ustania roszczeń.


IV


ODBIORCY DANYCH


1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnia w następujących przypadkach:

a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. organom państwowym. Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, np.:

1) usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

2) obsługi poczty tradycyjnej;

3) usług prawnych lub doradczych.


V


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ


1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

3) do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

przetwarzania (art. 17 RODO);

4) do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


VI


PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH SZKOŁĘ


I


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach,

Witoszyce 10, 56-200 Góra reprezentowany przez Dyrektora jednostki

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach,

 Witoszyce 10, 56-200 Góra

- telefonicznie: (65) 543 13 23

- pod adresem poczty elektronicznej: szkolawitoszyce@interia.pl

 


II


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kas5@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


III


CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) tj. ciążący na szkole obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach (art. 1 pkt 14 Prawa oświatowego). Państwa dane osobowe przechowywane będą nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów, w których są one zgromadzone. Po osiągnięciu tego cel Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.


IV


ODBIORCY DANYCH


1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w następujących przypadkach:

a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. organom państwowym np. policja, prokurator

 

 

 

 

 


V


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ


1. Macie Państwo następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych:

- dostępu do danych osobowych,

- sprostowania danych osobowych,

- usunięcia danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;


VI


PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW, UCZNIÓW


I


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach,

Witoszyce 10, 56-200 Góra reprezentowany przez Dyrektora jednostki

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach,

Witoszyce 10, 56-200 Góra

- telefonicznie: (65) 543 13 23

- pod adresem poczty elektronicznej: szkolawitoszyce@interia.pl


II


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kas5@poczta.onet.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


III


CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.poz.996 ze zmianami) - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach, zawodach i innych formach

współzawodnictwa organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.–RODO;

c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub

autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na

podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

 


IV


ODBIORCY DANYCH


1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący - Urząd Gminy Kutno, Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno, ubezpieczyciel, inne na wniosek, np. Policja, Sąd, MOPS, GOPS.

2. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora na podstawie  zawartej  umowy  powierzenia  przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych  w umowie usług na rzecz pracodawcy, np.:

1) usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

2) obsługi poczty tradycyjnej;

3) usług prawnych lub doradczych.

 


V


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ


1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną

ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych — otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym

formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które

dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do cofnięcia zgody - W przypadku, gdy przetwarzanie osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i

w jakim zakresie chce skorzystać.


VI


PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 


 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW- NAUCZYCIELI,

ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ


I


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach,

Witoszyce 10, 56-200 Góra reprezentowany przez Dyrektora jednostki

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach,

Witoszyce 10, 56-200 Góra

- telefonicznie: (65) 543 13 23

- pod adresem poczty elektronicznej: szkolawitoszyce@interia.pl


II


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kas5@poczta.onet.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

przetwarzaniem danych.


III


CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH


4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracodawcę w następujących celach:

a) organizacji i zarządzania pracy pracowników w zakresie niezbędnym wynikającym z Kodeksu pracy przez okres zatrudnienia;

b) wyliczania i wypłaty wynagrodzeń w celu realizacji obowiązku wynikającego z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez okres zatrudnienia;

c) potrąceń z wynagrodzenia w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia wynikających z Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

d) realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników wynikających z ogólnie obowiązujących oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy oraz art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez okres zatrudnienia;

e) realizacji obowiązków bhp — w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez 10 lat od ustania zatrudnienia;

f) prowadzenia akt pracowniczych w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach oraz rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobów prowadzenia akt osobowych pracownika (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) przez 50/10 lat po ustaniu zatrudnienia;

g) realizacji obowiązków wobec ZUS w celu realizacji  obowiązków  płatnika składek emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. B RODO) przez 50/10 lat w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty;

h) realizacji obowiązków podatkowych w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez 5 lat od końca roku kalendarzowego;

i) obowiązków księgowo-rachunkowych w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie;

k) bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia pracodawcy  w celu wykonania zadania

realizowanego w interesie  publicznym  lub w ramach sprawowania  władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) tj. ciążący na szkole obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach (art. 1 pkt 14 Prawa oświatowego).

l) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu  w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz  Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów - przez 3 lata od  ustania zatrudnienia, a w przypadku toczącego się postępowania - przez okres trwania  postępowania  do  czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.


IV


ODBIORCY DANYCH


5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnia dane w następujących przypadkach:

a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do ZUS, NFZ, urzędom pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym;

b) gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb pracodawcy będących konsekwencją zawartego

stosunku pracy;

c) partnerom handlowym, kontrahentom i klientom - wyłącznie w zakresie danych służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody pracownika;

d) operatorom pocztowym, firmom kurierskim;

Ponadto dane osobowe pracowników mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na

zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, na

przykład:

a) usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

b) usług z zakresu BHP i p.poż

c) usług dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej

d) obsługi poczty tradycyjnej


V


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ6. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

a) dostępu- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane macie Państwo prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

 b) do otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy 3 czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

c) do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d) do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

 e) do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, - administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 f) do przenoszenia danych— otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

g) do sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO). Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VI

 

 PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.