Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach.

 

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

e dziennik

Wyłączenia

Dostęp tylko po zalogowaniu mają nauczyciele, rodzice i uczniowie ZSPiP w Witoszycach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Leszek Stecki.

E-mail: szkolawitoszyce@interia.pl

Telefon: 655431323

Każdy ma prawo:

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

Adres: Witoszyce 10 56-200 Góra

E-mail: szkolawitoszyce@interia.pl

Telefon: 655431323

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.